Αρνητική ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάρτιο η καθαρή ροή χρηματοδότησης, δηλαδή οι εκταμιεύσεις νέων δανείων μείον τις διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκε στα -565 εκατ ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν το συνολικό υπόλοιπο χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών να διαμορφωθεί στα 254, 8 δισ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης να επιβραδυνθεί σε 3,5% από 3,9% τον Φεβρουάριο.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε το Μάρτιο του 2010 αρνητική καθαρή ροή 639 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παρουσίασε επιβράδυνση και διαμορφώθηκε σε 4,3% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα. Το συνολικό χρέος επιχειρήσεων στις τράπεζες διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου στα 135,1 δισ. ευρώ. Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τη "Γεωργία", και τον "Τουρισμό", ενώ επιβραδύνθηκε ή παρέμεινε περίπου σταθερός προς όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Ειδικότερα, με αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής κινείται η πιστωτική επέκταση προς τη βιομηχανία για έβδομο συνεχόμενο μήνα (Μάρτιος 2010: -1,3%, Φεβρουάριος 2010: -3,0%, ενώ με θετικό αλλά χαμηλό δωδεκάμηνο ρυθμό κινείται αυτή προς το εμπόριο (Μάρτιος 2010: 0,5%, Φεβρουάριος 2010: 1,6%, Αμετάβλητοι στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα παρέμειναν οι ρυθμοί ανόδου της χρηματοδότησης του κλάδου των κατασκευών (Μάρτιος, Φεβρουάριος 2010: 3,4%, Δεκέμβριος 2009: 2,7%) και της ναυτιλίας (Μάρτιος, Φεβρουάριος 2010: 2,3%, Δεκέμβριος 2009: 4,0%). Αντίθετα, με σχετικά υψηλούς ετήσιους ρυθμούς, πολύ πάνω από τον αντίστοιχο ρυθμό του συνόλου των επιχειρήσεων, αυξήθηκε και αυτό το μήνα η χρηματοδότηση των κλάδων "Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων" (8,5%), "Τουρισμού" (8,2%),

Το χρέος των νοικοκυριών προς τις τράπεζες διαμορφώθηκε το τέλος Μαΐου στα 119,6 δισ. ευρώ. Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά τον Μάρτιο του 2010 ήταν θετική 74 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2009: θετική ροή 122 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παρέμεινε αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (Μάρτιος, Φεβρουάριος 2010: 2,7%, Δεκέμβριος 2009: 3,1%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 155 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2010 (Μάρτιος 2009: 199 εκατ. ευρώ), ενώ o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (Μάρτιος 2010: 3,5%, Φεβρουάριος 2010: 3,6%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αρνητική ροή 105 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2009: αρνητική ροή 56 εκατ. ευρώ), ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (Μάρτιος 2010: 1,0%, Φεβρουάριος 2010: 1,1%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%).