Το διάστημα Μαρτίου- Μαϊου θα κριθούν όλα για το αεροδρόμιο Καστελλίου καθώς το υπουργείο Υποδομών «καίγεται» να παρουσιάσει ως δημόσιο το έργο μετά την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων. Αμέσως μετά το Πάσχα περιμένει τις προσφορές των μεγάλων κολοσσών που αρχικά έχουν ενδιαφερθεί με προεξάρχουσα την κινέζικη China State Construction Engineering Co και στο μεταξύ ετοιμάζει τον πλήρη φάκελο για τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις.

Η Π είχε αποκαλύψει από τον Αύγουστο τα 4 ΦΕΚ με τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 10.000 στρέμματα, πέραν αυτών που έχει ήδη το κράτος από τις παλιότερες απαλλοτριώσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου. Μια πρώτη εκτίμηση ήταν ότι το κράτος θα χρειαστεί να πληρώσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τις εκτάσεις και όσα εμπράγματα, αλλά το κόστος θα υπολογισθεί ακριβώς από ανεξάρτητο εκτιμητή που αναζητά το υπουργείο, το οποίο προκηρύσσει νέο διαγωνισμό για τις 29 Μαρτίου περιμένοντας τις προσφορές αυτές.

Ο διαγωνισμός

«Υπηρεσίες ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και των συστατικών τους, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την κατασκευή του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και των Οδικών του Συνδέσεων» αναφέρει ο διαγωνισμός που υπογράφει ο προιστάμενος της ΕΔΥΕ κ.Καρνέσης με προεκτιμώμενη αμοιβή 250.000,00?? (χωρίς Φ.Π.Α.)

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γ.Γ.Υ./ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Δημοκρατίας ανακοινώνει την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων μετά των συστατικών τους, τα οποία απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την κατασκευή του ακόλουθου Έργου που θα υλοποιηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης: «Μελέτη - Κατασκευή, Χρηματοδότηση - Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

Το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης αφορά:

α) τη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης η οποία καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριουμένων ακινήτων και των επικειμένων τους, τη μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 653/1977 (Α/214/1977) και

β) την επικαιροποίηση εκθέσεων εκτίμησης, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της αξίας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων μετά των συστατικών τους, προς απόδειξη της αξίας των απαλλοτριωθέντων κατά τον κρίσιμο χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό, εφόσον η συζήτηση οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης διεξάγεται μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση προσωρινού προσδιορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη, ή σε κοινοπραξία, εφόσον τα ίδια ή κάθε ένα από τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) διαθέτουν την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με την προκήρυξη και επιπλέον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών στον κλάδο Α (ακίνητα) ή προέρχονται από χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού-Εμπορίου (ΠΟΕ) ή άλλες χώρες εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδος, και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την προκήρυξη.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το τεύχος της προκήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 29/03/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η «χαμηλότερη τιμή».