Του Κώστα Μπογδανίδη

Σήμερα αναμένεται να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 το οποίο περιλαμβάνει τη στρατηγική για τη νέα εποχή. Πρόκειται, όπως έγραψε η “Π”, για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρεμβάσεις από τον αγροτικό τομέα (Ο Δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει δυο αστικά κέντρα και μια δυναμική αγροτική περιοχή, με δραστήριους και δημιουργικούς κατοίκους, έχει όλες τις προϋποθέσεις και δυνατότητες να πρωτοπορήσει στις νέες αυτοδιοίκητες συνθήκες, υποστηρίζουν στη Λότζια) μέχρι την επιστημονική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, την "έξυπνη πόλη", ακόμη φυσικά και τις υποδομές των οποίων οι ελλείψεις είναι εμφανείς.

Το νέο σχέδιο για να είναι ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, στηρίζεται σε βασικές παραμέτρους όπως είναι:

1. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής

2. Οι διαπιστώσεις και εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Δήμου για τα δυνατά και αδύνατα σημεία αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που χαρακτηρίζουν το Δήμο, ως διοικητικό οργανισμό και χωρική ενότητα

3. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που θα προκύψουν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ - Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) 2014-2020

4. Η αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, που ετέθησαν από τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου

5. Η καινοτομία και η έξυπνη εξειδίκευση, ως βασικές συνιστώσες, τόσο ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος (στόχοι και δράσεις) όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος

6. Ο ρεαλισμός & οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού όσον αφορά στον τεχνικό, οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό των δράσεων και παρεμβάσεων

7. Οι κατανομές των χρηματικών ποσών των προτεινόμενων δράσεων του πενταετούς οικονομικού προγραμματισμού, θα πρέπει να αναδεικνύονται κατ' έτος οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Οι βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για την προσεχή πενταετία, βασίζονται στον καθορισμό επιμέρους «ταυτοτήτων» (διεθγώς αναγνωρισμένων) υπερκείμενων των Αξόνων Προτεραιότητας όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο τέλος της Α' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2015-2019 και άρρηκτα διασυνδεδεμένων με αυτούς όπως: Έξυπνος Δήμος - τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτικός, με ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Ανθεκτικός δήμος, τόπος με αποτελεσματικές υποδομές και δομημένη κοινωνική πολιτική, με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης και προστασία της απασχόλησης και της ασφάλειας των πολιτών

Δήμος με ισχυρή Πολιτιστική και Τουριστική Ταυτότητα,

Δήμος - πόλη φάρος πολιτισμού, με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία,

ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία

Λαμβάνει δε υπόψη τα επιμέρους τοπικά στρατηγικά σχέδια όπως: το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη Πόλη» το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής

το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του Συμφώνου Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή

το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

τις κατευθύνσεις Χωρικών Στρατηγικών Πλαισίων

το Πλαίσιο Στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους - διάβρωση ακτών.

Επίσης προωθείται ένα νέο συμβόλαιο της δημοτικής αρχής με φορείς και πολίτες, που στηρίζεται στη συμμετοχικότητα, διαφάνεια, τη νομιμότητα και την αξιοκρατία, μαζί με την ενθάρρυνση των πολιτών να συμβάλλουν με τις προτάσεις, τις ιδέες τους και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συμμετοχικού μοντέλου τοπικής δημοκρατίας.

Τέλος αποκαθίσταται η εταιρική και ισόρροπη σχέση αστικού-αγροτικού χώρου, για την άρση των χωρικών ανισοτήτων και της ανισοβαρούς ανάπτυξης του παραθαλάσσιου άξονα και της ενδοχώρας, με πλήθος δράσεων & παρεμβάσεων, καθώς & πλήθους εκδηλώσεων προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας και γαστρονομίας. Ενισχύεται & τονίζεται με λίγα λόγια η σημασία της «Αγροφιλίας».

Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται θα πρέπει να αναζητηθεί & να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο ο αγροτοδιατροφικός τομέας, συνδυασμένος με τον τουρισμό & τον πολιτισμό, θα έχει κυρίαρχο ρόλο έτσι ώστε η ύπαιθρος του Ηρακλείου να ξαναβρεί την πραγματική της ταυτότητα, να αναδειχθεί ως ο χώρος που παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά, αλλά και τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, με σημαντικούς φυσικούς πόρους.