Για το δήμο Μινώα Πεδιάδας η διακήρυξη προβλέπει μόλις... 1% και αυτό μετά από αφαιρέσεις άλλων τελών, ενώ η εταιρεία θα εισπράττει και από το αεροδρόμιο Ηρακλείου!

“Αντισταθμιστικό Αποθεματικό” είναι το ένα στα εκατό (1%) των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης εξαιρουμένων (α) του Αναλογούντος Ποσού του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων και (β) των Τελών Υ.Π.Α., στην περίπτωση που τέτοια τέλη θα εισπράττονται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης και το οποίο θα διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την ενίσχυση της ανάπτυξης του όμορου προς το αεροδρόμιο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης...”.

“Απευθείας Συμβάσεις” είναι οι συμβάσεις που τυχόν θα συναφθούν και θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, μεταξύ του Δημοσίου και των Δανειστών με τις οποίες, χωρίς να τροποποιούνται δυσμενώς τα εκ της Συμβάσεως Παραχώρησης δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου, ρυθμίζονται και απευθείας οι μεταξύ τους σχέσεις που αφορούν στα δικαιώματα των Δανειστών ως τρίτων, που συνομολογούνται με την Σύμβαση Παραχώρησης.

Εταιρεία, έναντι της μεταβίβασης στο Δημόσιο εκ μέρους των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας - το αργότερο κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης του 55% των μετοχών τους στην Εταρεία 2.1.12.

“Αρχικές Δανειακές Συμβάσεις” είναι οι συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και τρίτου δυνάμει των οποίων χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί στην Εταιρεία οποιαδήποτε χρηματοδότηση, με την εξαίρεση της Δεσμευτικής Επένδυσης, του Αναλογούντος Ποσού από το Τ.Ε.Α.Α., της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου και τυχόν άλλων δανειακών συμβάσεων που έχουν ορισθεί ως τέτοιες στην Προσφορά του, σε εκπλήρωση της υποχρέωσής του για τη χρηματοδότηση του έργου (είτε υπό μορφή δανείων είτε υπό μορφή παροχής ενέγγυων πιστώσεων ή εγγυήσεων δανείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή περιλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου) που θα υπογραφούν από την Εταιρεία πριν ή ταυτόχρονα με την Σύμβαση Παραχώρησης.Τι θα παίρνει η εταιρεία

“Αναλογούν Ποσοστό” είναι το ποσοστό στα εκατό (εκφρασμένο σε ακρίβεια στρογγυλοποίησης δύο δεκαδικών ψηφίων) επί του ποσού του Τ.Ε.Α.Α., το οποίο, κατά περίπτωση, εισπράττεται μηνιαίως στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου και στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του Ν. 2065/92, όπως ισχύει τριάντα (30) ημέρες προ της Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών, το οποίο έχει ορίσει ο Διαγωνιζόμενος στην Προσφορά του και θα είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία κατά τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

“Αναλογούν Ποσό Τ.Ε.Α.Α.” είναι το ποσό, το οποίο θα υπολογίζεται από την εφαρμογή του Αναλογούντος Ποσοστού, επί του μηνιαίως εισπραχθέντος ποσού του Τ.Ε.Α.Α. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου και στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του Ν. 2065/92, όπως ισχύει τριάντα (30) ημέρες προ της Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης.