Ο Μηνάς Γεωργιάδης εξελέγη δήμαρχος του Ηρακλείου το 1934. Eίχε προηγηθεί μια αποτυχημένη προσπάθεια, με παρότρυνση του ίδιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, το 1929. Τότε έχασε για μόλις 77 ψήφους από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, το δήμαρχο πρόσφυγα, όπως έχει μείνει στην ιστορία. Στις 11 Φεβρουαρίου 1934, όμως, στη δεύτερη προσπάθεια, εκλέχτηκε με 2.212 διαφορά από τον τότε δήμαρχο Α. Παπαδόπουλο.

Την 1η Απριλίου εκείνης της χρονιάς, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, εκφωνούσε μια ιστορική ομιλία, με την οποία καλούσε όλους τους Ηρακλειώτες σε προσπάθεια ανασυγκρότησης του Ηρακλείου. Η ομιλία είχε δημοσιευτεί ολόκληρη στην εφημερίδα «Ανόρθωσις» του Ανδρέα Ζωγράφου, απʼ την οποία και την αναδημοσιεύομε:

“Αιδεσιμώτατοι,

Αγαπητοί φίλοι

Οι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου ανέθεσαν εις ημάς δια της ψήφου των της 11 Φεβρουαρίου τ.ε. όπως διοικήσωμεν τον Δήμον δια την αρχομένην δημοτικήν περίοδον.

Δυστυχώς, λόγω του εκλογικού συστήματος, δεν αντιπροσωπεύθησαν εν των δημοτικώ Συμβουλίω διʼ αναλόγου αριθμού δημ. Συμβούλων οι νέοι μας συμπολίται. Τούτο δημιουργεί διʼ ημάς επιβαλλομένην υποχρέωσιν όπως μεριμνήσωμεν υπέρ των νέων συμπολιτών μας ιδίως εκεί όπου λόγω του κεχωρισμένου κατοικισμού υπάρχουν και ιδιαίτερα προσφυγικά δημοτικά συμφέροντα.

Αν προεκλογικώς, αγαπητοί Κύριοι, εδόθη εις τας δημοτικάς εκλογάς κομματικός χαρακτήρ, αφʼ ης στιγμής ανελάβομεν την διοίκησιν του δήμου δέον να παραμερίσουν αι κομματικαί διαφοραί, και χωρίς βεβαίως να εγκαταλείψη ουδείς τας πολιτικάς του πεποιθήσεις να βαδίσωμεν ηνωμένοι την οδόν της δημοτικής αναδιοργανώσεως.

Η διοίκησίς μας δέον να είναι απρόσωπος και ακκομάτιστος με οδηγούντας δε αστέρας του Νόμου και την ηθικήν και βαδίσω μεν δια της οδού του δημοτικού συμφέροντος προς την δημοτικήν πρόοδον.

Ο δήμος του Ηρακλείου περίβλεπτον έχων θέσιν και από παραγωγικής και από εμπορικής και από οικονομικής εν γένει γενωγραφικής και ιστορικής απόψεως έχει ανάγκην αρτίας και υγιούς δημαρχιακής διοικήσεως προς ην δέον να συντονίσωμεν τας ενέργείας μας.

Δέον να επιδιώξωμεν την περικοπήν πάσης περιτής δαπάνης την περισυλλογήν των οικονομικών του δήμου αλλά ταυτοχρόνως δέον να επιδιώξωμεν την εφαρμογήν νέων οικονομικών συστημάτων και αύξησιν των εσόδων του δήμου ώστε να δυνηθώμεν να βαδίσωμεν ασφαλώς προς την δημοτικήν αναγέννησιν και τας συγχρόνους κοινωνικάς εμφανίσεις.

“Με τοιαύτην βάσιν διοικήσεως είμαι βέβαιος ότι θα έχω την ομόφωνον υποστήριξιν του δημοτικού συμβουλίου των αποφάσεων του οποίου θα μείνω πάντοτε πιστός εκτελεστής.

Σπουδαίως δύνανται να συμβάλλωσιν δια την επιτυχίαν της δημοτικής διοικήσεως οι εν των δήμω υπηρετούντες δημοτικοί υπάλληλοι. Ούτοι επι σειράν ετών εργαζόμενοι εν των δήμω Ηρακλείου και έκαστος εν των ιδίω τμήματι ότι δύνανται να γίνουν άριστοι σύμβουλοι της δημαρχιακής διοικήσεως.

Εις τους υπαλλήλους απευθυνόμενος παρακαλώ όπως καταβάλλωσιν πάσαν προσπάθειαν και στηρίξωσιν διʼ όλων των δυνάμεων την δημαρχιακήν διοίκησιν δια την επιτυχίαν του έργου της.

Δέον ταυτοχρόνως να παρέχωσι πάσαν νόμιμον ευκολίαν εις τους συνδημότας μας ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως και κομματικών πεποιθήσεων και να συντελέσωσιν ούτω δια την διαγωγής των να εδραιωθή η πεποίθησις περί της ισότητας της, ήτις θα χαρακτηρίση την δημαρχιακήν διοίκησιν απέναντι όλων των δημοτών Ηρακλείου.

Αν ημείς διερχόμεθα εκ του δήμοι οι δημοτικοί υπάλληλοι ειργάσθησαν εν αυτώ κατά το παρελθόν εργάζονται εις το παρόν και πολλοί εξ αυτών θα εργασθώσιν και εις το μέλλον, έχουν συνεπώς οι υπάλληλοι και άμεσον συμφέρον εις την καλοδιοίκησιν του ιδίου αυτών οίκου. Οι υπάλληλοι δέον να εννοήσωσι ότι δεν πρέπει να εργάζωνται διότι μισθοδοτούνται αλλά πρέπει να μισθοδοτούνται διότι εργάζονται.

Είναι γνωστά εις όλους τα φιλολαϊκά μου αισθήματα. Οφείλω όμως να δηλώσω από τούδε εις τους υπαλλήλους του δήμου προς πρόληψιν παρεξεγήσεων μελλοντικών ότι θʼ αξιώσω απόλυτον πειθαρχίαν και πλήρη εφαρμογήν του θεσμού της ιεραρχίας.

Οφείλω ακόμη να δηλώσω ότι ουδείς εκ των υπαλλήλων δέον να βασίζηται εις προσωπικάς μετʼ εμου σχέσεις. Εν τω δήμω διʼ εμέ θα υπάρχουν μόνον υπάλληλοι εξ ων οι ευσυνειδήτως εργαζόμενοι θα απολαμβάνωσιν της αμερίστου εμπιστοσύνης και υποστηρίξεώς μας εν ω οι παραμελούντες την υπηρεσίαν των όπου και αν ευρίσκονται θα αντιμετωπίζουν αδυσώπητον την εφαρμογήν του Νόμου και του κανονισμού.

Ελπίζω να εύρω όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους συμφωνούντας εις τας τοιαύτας αντιλήψεις μου και με την προϋπόθεσιν ταύτην αποτείνω εις αυτούς τον πρώτο συναδελφικόν χαιρετισμόν.

Οι αγαπητοί μου συνδημόται ελπίζω να ακούσωσιν μετά χαράς και ικανοποιήσεως ότι άπαντες οι δημοτικοί άρχοντες θα έχωσιν την αυτόν γνώμονα και την ιδίαν κατεύθυνσιν.

Είμαι βέβαιος ότι θα μείνουν τελείως ικανοποιημένοι πληροφορούμενοι ότι εν τη δημοτική διοικήσει θα πρυτανεύση η ιδέα του να παραμερίση το ατομικόν συμφέρον δια να εξυπηρετηθούν εν πνεύματι δικαιοσύνης και αμεροληψίας τα γενικά συμφέροντα.

Είμαι όμως βέβαιος ότι και οι αγαπητοί συνδημόται ακολουθούντες το παράδειγμα της διοικήσεως θα θελήσουν να θυσιάσουν τα ατομικάς των αξιώσεις εις τας γενικάς υποδείξεις.

Τελευτών οφείλω να διαδηλώσω και να ακουσθώ ει δυνατόν από πάντας ότι μετά πίστεως ενθουσιασμού και απολύτου αφοσιώσεως αναλαμβάνομεν από σήμερον πάντες ημείς το έργον εις ο μας έταξε η ψήφος των συνδημοτών μας και ότι πάσαν καλήν θέλησιν πάντα μόχθον θέλομεν καταβάλει δια να φανώμεν αντάξιοι της εμπιστοσύνης αυτών, είμεθα δε βέβαιοι ότι και οι συνδημόται μας συνεχίζοντες την προς ημάς εμπιστοσύνην και αγάπης των θα μας συνδράμωσιν εις την επιτυχίαν του δυσκόλου έργου μας έκαστος εν τω μέτρω της δυναμικότητός του”.