Του Κ. Μπογδανίδη

Αρχίζει το…πάρτι του ΕΣΠΑ για το ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς χθες ο Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε την πρώτη Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. Ευρώ! Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν και αναμένεται να συμμετάσχουν 18 δήμοι της Κρήτης εκ των οποίων οι 11 είναι από το νομό Ηρακλείου.

Σε αυτή την πρώτη φάση από το 1,5 δις διατίθενται 300 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι πρώτες και ώριμες μελέτες , όπως τόνισε ο κ.Σουφλιάς.

«Αντιμετωπίζουμε οριστικά σε όλους τους οικισμούς της χώρας (με πληθυσμό αιχμής άνω των 2000 κατοίκων) την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής δικτύων αποχέτευσης. Έτσι, θα υπάρχει και αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών (ποταμών, λιμνών, ακτών, υπόγειων υδροφορέων, κ.α.). Παράλληλα, από τις υποδομές που θα δημιουργηθούν θα προκύπτουν και νερά που μπορούν να αξιοποιηθούν για άρδευση ιδίως στις ελλειμματικές περιοχές» επεσήμανε και πρόσθεσε:

ʽΣύμφωνα με μελέτη που έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τους Δήμους οι οικισμοί ανέρχονται σε 350 με πιθανότητες πολύ μικρής αύξησης.

Το ποσό που διατίθεται για την χρηματοδότηση των έργων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης είναι 1,5 δις ευρώ και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα « Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που χρηματοδοτείται από την Ε. Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα έργα προστασίας της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Μόρνου, που υδροδοτεί την πρωτεύουσα, καθώς και της λίμνης Κορώνειας στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Ξεκινάμε σήμερα, με την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων-για έργα προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ- και προχωράμε άμεσα, στην υπογραφή και των υπολοίπων προσκλήσεων ώστε να καλυφθεί το σύνολο του ποσού και να ενταχθούν όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων.» κατέληξε ο υπουργός.

Με βάση την πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν:

-Έργα δικτύων αποχέτευσης (ΔΑ) σε οικισμούς Γ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (>2.000 κατοίκους) για την κάλυψη του πληθυσμού (τμήμα δικτύου θα χρηματοδοτείται μόνο εφόσον με αυτό ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού).

-Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ προτεραιότητας με πληθυσμό αιχμής μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους (>2.000 κατοίκους)

-Έργα δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής μικρότερο από 2.000 κατοίκους (<2.000 κατοίκους) που ήδη διαθέτουν επαρκές εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στον οικιστικό πυρήνα του οικισμού και ευρίσκονται πλησίον οικισμών Γ προτεραιότητας (>2.000 κατοίκους) στους οποίους θα κατασκευασθεί ΕΕΛ.

-Έργα δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ που εκτελούνται σε οικισμούς Βʼ προτεραιότητας κατά την Γ΄Προγραμματική Περίοδο με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ και δεν ολοκληρώθηκαν.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν τα έργα:

-Συμπληρώσεις ΔΑ σε οικισμούς Α και Β προτεραιότητας καθώς και σε οικισμούς <2.000 κατοίκους, εκτός αν ορίζεται άλλως στα παραπάνω.

-Συντήρησης και αναβάθμισης

-Κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης Κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

-Εγκαταστάσεων θερμικής ξήρανσης της παραγόμενης λυματολάσπης.

-Μεταφοράς και συνεπεξεργασίας προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (απαιτούμενη πρόσθετη δυναμικότητα) από μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ) που ευρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών Γ προτεραιότητας.

Οικισμοί Α προτεραιότητας θεωρούνται οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής άνω των 10.000 κατοίκων που αποχετεύουν τα λύματά τους σε «ευαίσθητους» αποδέκτες, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/1998.

Οικισμοί Β προτεραιότητας είναι οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής άνω των 15.000 κατοίκων που αποχετεύουν τα λύματά τους σε «κανονικούς» αποδέκτες, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/2000.

Οικισμοί Γ προτεραιότητας είναι οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής άνω των 2.000 κατοίκων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, με προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/2005. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι οικισμοί με πληθυσμό αιχμής κάτω των 2.000 κατοίκων που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Οι μελέτες θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 3320/2005 όπως ισχύει σήμερα.

Οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες σύμφωνα με την Εγκύκλιο 38/2005 (Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων).

Ο προϋπολογισμός μελέτης με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο ένταξης τιμολόγια.

Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ περί αποδοχής του συστήματος «μελέτη-κατασκευή» όπου αυτό εφαρμόζεται.

Περιβαλλοντικοί Όροι για την ΕΕΛ που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να αναφέρονται στην Α΄ και Β΄ φάση σχεδιασμού της ΕΕΛ και η δυναμικότητα της Α΄ φάσης σχεδιασμού θα πρέπει να ισούται με την δυναμικότητα της ΕΕΛ που έχει μελετηθεί και πρόκειται να υλοποιηθεί. Επίσης Περιβαλλοντικοί Όροι απαιτούνται και για το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο με τα αντλιοστάσιά του και τον αγωγό διάθεσης εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους της ΕΕΛ.

Βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες περί απαλλαγής από έγκριση περιβαλλοντικών όρων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης.

Έγκριση εργασιών κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης από τις οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Δήλωση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον έλεγχο των περιοχών NATURA 2000

Συμβόλαιο αγοράς ή κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων στον τελικό δικαιούχο του έργου.

Αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Οι απαλλοτριώσεις και η αγορά γης είναι επιλέξιμη δαπάνη σε ποσοστό έως 10% του κόστους του έργου και στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη έχει ήδη καταβληθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Κατά την ένταξη του έργου πρέπει να έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση και να υπάρχει Π/Υ του κόστους.

Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση εργασιών εκτός του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη κατά την ένταξη του έργου (να υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις πχ. από δάνειο, ιδίους πόρους, πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, Νομαρχιακά Προγράμματα).

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης δανείου για την εξυπηρέτηση της ιδίας συμμετοχής, αποδεικτικά αυτής θα πρέπει να προσκομισθούν μετά την σύναψη της νομικής δέσμευσης.