“Ξεκινώντας με την παραδοχή των δεσμεύσεων της χώρας μας στις επιταγές των μνημονίων, βλέπω θετικά την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ δρομολογώντας προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με έμφαση στην προκήρυξη θέσεων στις ΜΕΘ, καθώς και την ευαισθησία σε θέματα μεταμοσχεύσεων.

Διαφαίνεται η βούληση του Υπουργείου για ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς ωστόσο να παραμελεί την Τριτοβάθμια, καθώς ήταν ιδιαίτερα θετική η διάθεση 50 θέσεων από το Υπουργείο Υγείας για προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, ώστε να καλυφθούν ανάγκες στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, ιδιαίτερα της Περιφέρειας.

Ειδικότερα για την Κρήτη, θεωρώ απαραίτητη τη σωστή ενδυνάμωση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των περιφερειακών Νοσοκομείων /Κέντρων Υγείας διότι έτσι θα βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλα τα επίπεδα και θα επέλθει η αποσυμφόρηση των Νομαρχιακών Νοσοκομείων και του Πανεπιστημιακού. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει αναδιαμόρφωση του χάρτη υγείας με βάση δημογραφικά, τοπογραφικά και εποχιακά/πληθυσμιακά δεδομένα και όχι με βάση πολιτικές σκοπιμότητες.

Για τη βελτίωση υπηρεσιών υγείας στον τομέα της Αιματολογίας/Ογκολογίας, πέρα από την αυτονόητη ανάγκη αύξησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (πχ ψυχολόγων, βιολόγων, τεχνολόγων), θεωρώ απαραίτητη τη δημιουργία/στελέχωση δομών εκτός Κλινικών για υποστήριξη ασθενών προχωρημένου σταδίου νόσου, την ενεργοποίηση/ενίσχυση των υπηρεσιών παροχής νοσηλευτικής/ ιατρικής φροντίδας κατʼ οίκον και την ενίσχυση των ημερησίων μονάδων νοσηλείας των Νοσοκομείων ώστε να λειτουργούν και απογευματινές βάρδιες και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και μεταγγίσεις.

Επισημαίνω, επίσης, την ανάγκη λειτουργίας PET/SCAN στην Κρήτη και την ανάγκη διαμόρφωσης νέας στρατηγικής στον τρόπο λειτουργίας των τριών Αιματολογικών Κλινικών στην Κρήτη ώστε πέρα από τη Μονάδα Αυτόλογης Μεταμόσχευσης που λειτουργεί και εξυπηρετεί όλη την Κρήτη, να αναπτυχθεί η μονάδα Αλλογενούς Μεταμόσχευσης και να αποφεύγεται η μετακίνηση αιματολογικών ασθενών εκτός Κρήτης”.