Πτώση 3,7% κατέγραψε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2000) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρουσίασε μείωση κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και μείωση κατά 1,8% σε σχέση με το α΄φετινό τρίμηνο.

Τα αρχικά στοιχεία έκαναν λόγο για μείωση 3,5%.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 18,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Στις κατοικίες μειώθηκαν κατά 19,3%, στον μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 10,6%, στις λοιπές κατασκευές κατά 27% και στον εξοπλισμό μεταφορών κατά 20,9%.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Μείωση καταγράφεται τόσο στη δημόσια κατανάλωση (8,4) όσο και στην ιδιωτική κατανάλωση (4,2%).

Μείωση κατά 28,1% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Μείωση κατά 13,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Μείωση κατά 21,1% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,4%.

Μείωση κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Μείωση κατά 2,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7%.

Όσον αφορά στην εκτίμηση του ΑΕΠ με την προσέγγιση της παραγωγής, η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παρουσίασε μείωση κατά 6,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, και μείωση κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση στην προστιθέμενη αξία παρουσίασε μόνο ο κλάδος γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, κατά 1,9%.

Αντίθετα, μείωση στην προστιθέμενη αξία, παρουσίασαν οι άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα:

Ο κλάδος της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, κατά 6,6%, των κατασκευών κατά 24,7%, τoυ εμπορίου, ξενοδοχείων-εστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών κατά 10,8%, ο κλάδος χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων σχετικών με την ακίνητη περιουσία, εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά 2,7% καθώς και ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών κατά 1,2%.

Σε τρέχουσες τιμές οι αμοιβές των απασχολουμένων μειώθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Σημειώνεται πως από το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συναλλαγών της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η συνέχεια της σειράς των στοιχείων μεταξύ των τριμήνων των ετών 2009 και 2010.

Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων και επομένως ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ μεταξύ των τριμήνων των δύο ετών θα πρέπει να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη.

Το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί μέχρι το τέλος του έτους με την αναθεώρηση των στοιχείων του 2009.