Του Μανόλη Γ. Δρεττάκη*

Σε προηγούμενα άρθρα μου στην «Πατρίδα» έχω αναφερθεί στη δραματική μείωση των γεννήσεων τη δεκαετία του ΄80 (οι γεννήσεις από 148.000 το 1980, κατολίσθησαν γύρω στις 100.000 το 1990, επίπεδο γύρω από το οποίο κινήθηκαν ολόκληρη τη δεκαετία του ʼ90).

Την τετραετία 2004-2008 παρατηρείται μια ανάκαμψη των γεννήσεων, κύρια χάρη στις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες, στις οποίες έχουμε, επίσης, αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα μας στην «Πατρίδα».

Μικρή ανάκαμψη παρουσιάζουν και οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες την ίδια περίοδο.

Στο άρθρο αυτό, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), εξετάζω τις γεννήσεις τα έτη 2004-2008 (τα μόνα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία) από Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες (στο Μέρος Ι) και τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες κατά υπηκοότητα της μητέρας(στο Μέρος ΙΙ) στην Κρήτη και στους νομούς της και, για λόγους σύγκρισης, στο σύνολο χώρας.

Ι. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΜΗΤΈΡΕΣ

Στο πρώτο μέρος του Πίνακα 1 δίνεται το σύνολο των γεννήσεων, στο δεύτερο μέρος οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες και στο τρίτο από αλλοδαπές μητέρες στην Κρήτη και τους νομούς της και στο σύνολο χώρας το έτη 2004-2008 και το σύνολό τους. Στο τέταρτο μέρος του Πίνακα δίνεται το ποσοστό που οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των γεννήσεων.

Από τον Πίνακα 1 φαίνεται ότι την περίοδο 2004-2008 :

- Στο νομό Ηρακλείου οι γεννήσεις τόσο στο σύνολο τους όσο και από Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες σημείωσαν αύξηση όλα τα χρόνια.

- Στο νομό Λασιθίου σημειώθηκαν αυξομειώσεις τόσο στο σύνολο όσο και από Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες.

- Στο νομό Ρεθύμνης και στην Κρήτη ως σύνολο σημειώθηκε ελαφρά μείωση του συνόλου και των γεννήσεων και των γεννήσεων από Ελληνίδες μητέρες το 2005 σε σχέση με το 2004 και αύξηση τα επόμενα χρόνια, ενώ οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αυξάνονταν όλα τα χρόνια.

- Στο νομό Χανίων το σύνολο των γεννήσεων και οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αυξάνονταν όλα τα χρόνια ενώ οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες παρουσίασαν αυξομειώσεις, τέλος

- Στο σύνολο χώρας το σύνολο των γεννήσεων και οι γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες μειώθηκαν το 2007 σε σχέση με το 2006 και αυξάνονταν όλα τα άλλα χρόνια, ενώ οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αυξάνονταν όλα τα χρόνια.

- Το 2008 σε σχέση με το 2004 η ποσοστιαία αύξηση του συνόλου των γεννήσεων και των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες στην Κρήτη και στους νομούς της ήταν μεγαλύτερη απʼ ό,τι στο σύνολο χώρας και το ίδιο ισχύει για τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες με την εξαίρεση του νομού Λασιθίου.

Εξαιτίας των διαφορών στις μεταβολές των γεννήσεων από Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες στην Κρήτη και στους νομούς της σε σχέση με εκείνες στο σύνολο χώρας, το ποσοστό που οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες στο σύνολο των γεννήσεων, όπως φαίνεται από το τελευταίο τμήμα του Πίνακα 1 ήταν μικρότερο στο νομό Ηρακλείου και μεγαλύτερο στους νομούς Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων και στην Κρήτη ως σύνολο και τα 5 χρόνια της περιόδου 2004-2008. Το μεγαλύτερο ποσοστό όλα τα έτη σημειώθηκε στο νομό Λασιθίου και ήταν συνεχώς αυξανόμενο, φτάνοντας το 30%! το 2008.

ΙΙ. ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Είναι γνωστό ότι οι Αλβανοί αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών στη χώρα μας. Το ίδιο συμβαίνει και στις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες. Εκτός, όμως, από τις γεννήσεις από Αλβανίδες μητέρες υπάρχει σημαντικός αριθμός γεννήσεων και από μητέρες με άλλη υπηκοότητα. Στο πρώτο τμήμα του Πίνακα 2 δίνουμε τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες στην Κρήτη και στους νομούς της και στο σύνολο χώρας κατά υπηκοότητα των μητέρων και στο δεύτερο μέρος την ποσοστιαία κατανομή τους.

Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι:

- Τόσο στην Κρήτη και στους νομούς της όσο και στο σύνολο χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες έχουν οι γεννήσεις από Αλβανίδες μητέρες και ακολουθούν οι γεννήσεις από Βουλγάρες, Ουκρανές και Ρουμάνες μητέρες. Το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι γεννήσεις από Αλβανίδες μητέρες στην Κρήτη και στους νομούς της είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων από Αλβανίδες μητέρες έχει ο νομός Λασιθίου και ακολουθεί ο νομός Ηρακλείου.

- Στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων και στην Κρήτη ως σύνολο το ποσοστό των γεννήσεων από Βουλγάρες και Ουκρανές μητέρες στο σύνολο των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο χώρας και στους νομούς Λασιθίου και Ρεθύμνης μικρότερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων από Βουλγάρες μητέρες έχει ο νομός Ηρακλείου και από Ουκρανές μητέρες ο νομός Χανίων.

- Στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου και στην Κρήτη ως σύνολο το ποσοστό των γεννήσεων από Ρουμάνες μητέρες στο σύνολο των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο χώρας και στους νομούς Ρεθύμνης και Χανίων μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων από Ρουμάνες μητέρες έχει ο νομός Χανίων.

Οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες, όπως φαίνεται από την τελευταία γραμμή του Πίνακα 1 πλησίασαν το 20% του συνόλου των γεννήσεων στη χώρα μας το 2008. Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών αυτών θα πάει σε ελληνικά σχολεία (όπως δείχνουν τα στοιχεία για τα μεγαλύτερα παιδιά των αλλοδαπών) και θα μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό έλαβε υπόψη η νέα κυβέρνηση με την απόφασή της να χορηγείται στα παιδιά αυτά η ελληνική ιθαγένεια, αν οι γονείς τους διαμένουν στη χώρα μας νόμιμα για τουλάχιστον 5 χρόνια. Υπάρχει, όμως, πρόβλημα για τα παιδιά που οι γονείς τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Είναι απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα αυτό πρώτα με τη νομιμοποίηση των γονέων τους και στη συνέχεια με τη χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας και σʼ αυτά τα παιδιά, με βάση τα όσα θα προβλέπει τελικά ο νόμος που θα ψηφιστεί από τη Βουλή.

*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην : Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.