Ζημιές ύψους 294,1 εκατ. ευρώ σημείωσε ο ΟΤΕ το 2005, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, έναντι κερδών 171,3 εκατ. ευρώ το 2004.

Οι προβλέψεις των αναλυτών έκαναν λόγο για ζημιές 253,9 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν κατά 99,6% στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 36,4% στα 1.056 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα λειτουργικά έσοδα σημείωσαν άνοδο 5,5% στα 5,471 δισ. ευρώ.

Το περιθώριο κέρδους EBITDA υποχώρησε στο 19,3% από 32% για το 2004. Η απόδοση ανά μετοχή παρουσιάζει ζημιά 0,60 ευρώ από κέρδη 0,3495 ευρώ το 2004, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα δοθεί μέρισμα στους μετόχους.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2005, τα κέρδη του ΟΤΕ μειώθηκαν 37% στα 37,1 εκατ. ευρώ, με βάση τα αμερικανικά λογιστική πρότυπα (US GAAP). H μείωση των κερδών αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ωφέλεια από αναβαλλόμενη φορολογία που ενεγράφη το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004.

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 32,3% στα 449,9 εκατ. ευρώ και οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 8,7% στα 1,398 δισ. ευρώ.

«Στην εγχώρια σταθερή τηλεφωνία, οι προσπάθειες μας επικεντρώθηκαν στην συγκράτηση των εσόδων καθώς και στη μεγάλη προώθηση του ADSL, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων» είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Παναγής Βουρλούμης.

«Ταυτόχρονα, στις πάγιες δαπάνες μας, αρχίζει να διαφαίνεται η θετική επίπτωση από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, του οποίου τα αποτελέσματα θα γίνουν περισσότερο εμφανή πλησιάζοντας στο τέλος του 2006» προσέθεσε.Επιχειρησιακό σχέδιο 2006-2008Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΤΕ για την περίοδο 2006-2008, τα ενοποιημένα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 13% ή κατά μέσο όρο 4,2% ανά έτος, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των λειτουργικών εσόδων αναμένεται να αυξηθούν από 36,5% το 2005 (εξαιρουμένου του προγράμματος εθελουσίας εξόδου) σε 40,5% το 2008.

Τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία αναμένεται να μειώνονται κατά 1,5%-2% ετησίως.

Ο ΟΤΕ πρoβλέπει μείωση 5%-7% των συνολικών λειτουργικών εξόδων ετησίως, καθώς και μείωση του προσωπικού στα 11.000 άτομα το 2008, από 14.741 το 2005.

Τέλος, αναμένει αύξηση του περιθωρίου EBITDA άνω του 40% έως το τέλος του 2008.Μείωση προσωπικούΌπως είπε ο κ. Π.Βουρλούμης σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ο ΟΤΕ σχεδιάζει την περαιτέρω μείωση του προσωπικού σε 11.000 άτομα έως το 2008, από 14.741 στα τέλη του 2005.

«Θα υπάρχουν ακόμη εργαζόμενοι που δεν χρειάζεται ο Οργανισμός και το επόμενο σχέδιο εθελουσίας εξόδου θα θέλαμε να είναι στοχευμένο» είπε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία, πάντως, διευκρίνισε ότι η μείωση των υπαλλήλων θα προέλθει από τη συνταξιοδότηση του προσωπικού, δηλαδή υποστήριξε ουσιαστικά ότι δεν γίνουν πολλές προσλήψεις στο μέλλον.