Με συλλογή προσφορών και όχι με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δρομολογείται η προμήθεια διαδραστικών συστημάτων, όπως καταγγέλλουν με σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι σύμβουλοι της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες». Στην ερώτηση που κατέθεσαν ζητούν εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή για τον χειρισμό της στο όλο θέμα και θέτουν ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας, που έρχεται σε αντίθεση με όσα αποφασίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως χαρακτηρι- στικά αναφέρουν, στον προϋπολογισμό του «Τέχνη καθ’ οδό», που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14/6/2017, συμπεριλαμβανόταν και η προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία διαδραστικών συστημάτων του ΙΤΕ. (αρ 448/2017) . Η οικονομική επιτροπή με την απόφαση 520/2017 αποφάσισε η προμήθεια αυτή να γίνει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τον νόμο 4412/2016. Το “Τέχνη καθ οδόν” διεξήχθη από 3 – 7 Ιουλίου. Η έκθεση αυτή ξεκίνησε στις 3/7/2017 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και ο παραπάνω αναφερόμενος εξοπλισμός είχε προσκομιστεί. Και όμως στις 18/7/2017 (11 ημέρες μετά το τέλος των εκδηλώσεων) με απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ ΩΙΥ ΑΩ0Ο-ΟΓΛ Αρ. πρωτ. 84749) και με συλλογή προσφορών (και όχι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , όπως προβλέπει η απόφαση) ανατίθεται σε εταιρεία η προμήθεια των διαδραστικών συστημάτων . Η παραπάνω απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 9/8/2017. Συγκεκριμένα οι “Ενεργοί ΠΟλίτες αναφέρουν: «Πόσο όλα αυτά πατούν στη νομιμότητα; Επίσης ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πότε είναι η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του παραπάνω εξοπλισμού».