“Πληρώστε μας τις οφειλές του 2012 και 2013 ύψους 300.000 ευρώ” λένε στο Υπουργείο Υγείας οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου που τονίζουν ότι δεν έχει προχωρήσει ούτε η αποσύνδεση ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που υπήρχαν.

Η Ενωση Εργαζομένων μεταξύ άλλων τονίζει:

“Στις 20 Ιουλίου 2017 κατατέθηκε το Σ/Ν για την οργάνωση και λειτουργία του γενικού συστήματος Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας μαζί με επείγουσες διατάξεις και ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου σας.

Σύμφωνα λοιπόν με την αιτιολογική έκθεση, ρυθμίζονται χρονίζουσες οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με τις εφημερίες του προσωπικού των νοσοκομείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμματα εφημεριών, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι αποδίδονται στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά για παρελθόντα έτη από τα ίδια τα έσοδα των φορέων έτους 2017. Περαιτέρω δίδεται η δυνατότητα σε νοσοκομεία πληρωμής των οφειλών τους σε ιατρούς για πραγματοποιηθείσες, με βάση τα εγκεκριμένα προγράμματα, πρόσθετες – πέραν του ωραρίου- εφημερίες, τις οποίες δεν μπορούν να καλύψουν από τον προϋπολογισμό των πρόσθετων εφημεριών, αλλά μπορούν να τις πληρώσουν με την αξιοποίηση εκ μέρους τους αδιάθετων υπολοίπων από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορούν αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού.

Οι παραπάνω καταβολές αφορούν τα έτη 2014 και 2015.

Όμως με δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές του 2012 και 2013 για το λοιπό προσωπικό. Σε προφορικές συζητήσεις μεταξύ μας έχουμε λάβει πολλάκις τη δέσμευση ότι τα εν λόγω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους, αλλά δυστυχώς και αδίκως για μία ακόμη φορά αγνοείται το νόμιμο μας αξίωμα”.