Κομφούζιο αντί... ξεκαθάρισμα προκαλεί η υπουργική απόφαση του Γεράσιμου Γιακουμάτου σχετικά με τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν έμποροι και βιοτέχνες στα Επιμελητήρια! Ενώ με το νόμο καταργήθηκαν οι συνδρομές, για να επιβιώσουν τα Επιμελητήρια θα εφαρμοστεί ένα ανταποδοτικό τέλος, το οποίο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εξεδόθη την Τρίτη, μπορεί να είναι προαιρετικό, μπορεί να είναι και... υποχρεωτικό! Ωστόσο, είναι σαφές ότι απο 1+1 είναι χαμηλότερες οι συνδρομές στα Επιμελητήρια!
Σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζει η “Π” τα Επιμελητήρια μπορούν να παρέχουν άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες από τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), μέχρι τις αδειοδοτήσεις και τις μελέτες, την παροχή πληροφοριών στα μέλη, την διαχείριση ελεύθερων ζωνών, αποθηκών, διεξαγωγή σεμιναρίων κ.λπ.
Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι “τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλλουν σχετική ετήσια συνδρομή και στο άρθρο 3 ότι κάθε μέλος... υποχρεούται να καταβάλλει στο οικείο Επιμελητήριο ετήσιο τέλος υπηρεσίας!

Περιγραφή ανταποδοτικής Ενιαίο τέλος
υπηρεσίας
Χορήγηση πιστοποιητικού
εγγραφής 5,00 ευρώ
Χορήγηση Ξενόγλωσσου
πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 ευρώ
Xορήγηση πιστοποιητικού
ιστορικού άσκησης εμπορικής
δραστηριότητας
(για χρήση στα Ασφ. Ταμεία) 10,00 ευρώ
Βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής των μελών τους 5,00 ευρώ
Χορήγηση πιστοποιητικού
καταγωγής προϊόντων 10,00 ευρώ
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου
ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν
το πιστοποιητικό καταγωγής 5,00 ευρώ
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ 10,00 ευρώ


Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
Γενικώς πάντως η απόφαση δεν ξεχωρίζει το ΓΕΜΗ από τις άλλες ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων - αντιθέτως είναι μία από αυτές.
Κατά μία άλλη εκδοχή πάντως η υπουργική απόφαση είναι...μπερδεμένη σκοπίμως λόγω τρόικας.