Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «La Vie Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Υγείας» και την υπαγωγή της σε ασφαλιστική εκκαθάριση αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ασφαλιστική εταιρεία δραστηριοποιείτο στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών και ειδικότερα στους κλάδους ατυχημάτων και υγείας, ενώ δεν είχε δραστηριότητα στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας, η οποία δεν διέθετε το εκ του νόμου προβλεπόμενο αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας.

Συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. 89/2/02.09.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) (ΦΕΚ Β' 5647), μεταξύ άλλων, απαγορεύθηκε η ανάληψη νέων ασφαλιστικών εργασιών, τοποθετήθηκε Επίτροπος και η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης για την κάλυψη του ελλείμματος περιθωρίου φερεγγυότητας και του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου.

Επίσης, με την υπ' αριθμ. 94/6/15.11.2013 απόφαση ΕΠΑΘ (ΦΕΚ Β' 8206), ανατέθηκε στον Επίτροπο η διοίκηση της ασφαλιστικής επιχείρησης σε αντικατάσταση του διοικητικού της συμβουλίου.

Η εταιρεία ωστόσο, δεν μπόρεσε κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ανωτέρω ελλειμμάτων.

Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργοποίησε όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος.

Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης διορίστηκε η Ελένη Αθερινού, η οποία με τη σειρά της θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή. Σύμφωνα με το νόμο, μέχρι το διορισμό του εκκαθαριστή, ο επόπτης ασκεί όλες τις εξουσίες του εκκαθαριστή.

Τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους της εταιρείας

Οι ασφαλιστικές συμβάσεις της εταιρείας, 30 ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες (N.Δ. 400/1970 άρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως και από τα καταβληθέντα-μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν, κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.

Όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.lavie.gr για τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Επίσης, θα μπορούν να ενημερώνονται από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00, στo τηλέφωνο 210-6234330 (fax 210-6287040), καθώς και από την κα Αθερινού, στο τηλέφωνο 6941-480678.