Την καταπολέμηση της ευδεμίδας και άλλων εντόμων που προσβάλλουν τα σταφύλια, συνιστά στους αμπελουργούς το Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνει στο δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, οι πληθυσμοί της ευδεμίδας εμφανίζονται αυξημένοι.

Αναλυτικά, στο τελευταίο δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναφέρονται τα εξής:

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α: Στο δίκτυο παγίδευσης, οι πληθυσμοί του εντόμου παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένοι, σε όλες τις περιοχές. Οι μέσες θερμοκρασίες της εποχής (25-29 οC) δεν επηρεάζουν τις ωοτοκίες και τη θνησιμότητα των αυγών.

Στις όψιμες περιοχές συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

- Επιτραπέζια: 29 – 31 Ιουλίου

- Σουλτανίνες – κρασάμπελα: 31 Ιουλίου - 2 Αυγούστου

Στις πρώιμες, ενδιάμεσες και μεσοπρώιμες περιοχές να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Τα αμπέλια που τα σταφύλια τους προορίζονται για επιτραπέζια χρήση έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.

Ενδεικτικές ημερομηνίες καταπολέμησης:

- Πρώιμες – ενδιάμεσες περιοχές : 30 Ιουλίου – 1 Αυγούστου

- Μεσοπρώιμες περιοχές : 2 – 4 Αυγούστου

Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν χρειάζεται καταπολέμηση.

Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής να τηρείται αυστηρά.

Μ Υ Γ Α Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Υ: Διαπιστώνονται προσβολές κατά τόπους (νύγματα και στοές σε ρώγες). Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη για τις προσβολές του εντόμου.

Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

Ψ Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ: Σε επιτραπέζια σταφύλια που θα τρυγηθούν όψιμα και διαπιστώνεται η παρουσία του, να συνδυαστεί η καταπολέμηση του με της ευδεμίδας.

Ω Ι Δ Ι Ο: Μετά το γυάλισμα προσβάλλει τους μίσχους και τους άξονες των σταφυλιών. Ανάγκη προστασίας έχουν τα επιτραπέζια σταφύλια και ιδιαίτερα αυτά που θα συγκομισθούν όψιμα.

Ο Ξ Ι Ν Η Σ Η Ψ Η: Συνθήκες καλού αερισμού και μειωμένης υγρασίας στο περιβάλλον του αμπελώνα περιορίζουν την εξάπλωση της ασθένειας. Οι επεμβάσεις με χαλκό στο γυάλισμα κάνουν τα σταφύλια πιο ανθεκτικά (προσοχή ώστε το σκεύασμα να μην αφήνει χρωστικές).

Σε περιοχές που επικρατούν δροσιές, με τον παραπάνω ψεκασμό αντιμετωπίζεται και ο περονόσπορος στη νέα βλάστηση, σε αμπέλια με συμπτώματα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα σταφύλια που πρόκειται να εξαχθούν στη Ρωσία πρέπει να είναι απαλλαγμένα πλήρως από προσβολές των εντόμων, Μύγα Μεσογείου και Θρίπα Καλιφόρνιας (έντομα καραντίνας για τη Ρωσία). Τα Ρωσικά ανώτατα αποδεκτά όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (MRL’s) είναι πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα κοινοτικά γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/food/international/trade/rf_allfoodprod_en.htm