Του Γιάννη Ζωράκη

Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων για επτά δράσεις

Με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Κρήτης και των Συνεταιριστικών Τραπεζών


Το πρόγραμμα “Πράσινη Επιχείρηση 2010” παρουσίασαν από κοινού ο Ενιαίος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και επιχειρήσεων που δρουν υποστηρικτικά στη μεταποίηση.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει ήδη αρχίσει να τρέχει, μπορούν να συμμετέχουν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει τρεις πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρυθμη Εταιρία), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση του κυμαίνεται από 35 % - 45 %, με την Περιφέρεια Κρήτης, να δέχεται χρηματοδότηση 40 % του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε πρότασης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται έργα από 30.000 ευρώ, έως και 200.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % του μέσου όρου του Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης, της τελευταίας τριετίας. Οι επιχειρήσεις παράλληλα θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα, έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα τους ή σχετικό απαλλακτικό.Ενέργειες

Επτά συνολικά είναι οι ενέργειες τις οποίες μπορούν να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ανάμεσα σε αυτές εντάσσονται, η διαχείριση – ανακύκλωση και διάθεση αποβλήτων, η παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, η ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, η ανάκτηση και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, η ενσωμάτωση προτύπων, η ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να γίνεται η υποβολή των αιτήσεων. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν μαζί με εκτυπωμένο αντίτυπο της πρότασης σε διάστημα εφτά ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση προτάσεων είναι η 16η Ιουνίου.Συνεταιριστικές τράπεζες

Από τις συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας πρόκειται να γίνει η χρηματοδότηση των έργων για ολόκληρη την Ελλάδα. Στην Κρήτη οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, είτε στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Τόσο οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, όσο και οι εκπρόσωποι των τραπεζών διευκρίνισαν τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα θετική.

Όπως τόνισαν οι συναρμόδιοι φορείς, οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να δώσουν εγγυητική επιστολή του 50 % του εγκεκριμένου ποσού, αμέσως μετά την έγκριση του προγράμματος, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα οι επιχειρηματίες μπορούν να τα λάβουν το αργότερα μέσα σε εφτά εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση του έργου.Ενημέρωση

Από την Αναπτυξιακή Α.Ε. στο Ηράκλειο, τα Επιμελητήρια σε Ηράκλειο και Μοίρες, καθώς και όλα τα παραρτήματα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Σε όλους τους φορείς υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με όλες τις πρόσθετες λεπτομέρειες που επιθυμούν. Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιήσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου την ερχόμενη Τετάρτη 2 Ιουνίου, στην αίθουσα Καστελάκη, προκειμένου να παρέχει πλήρη ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα.Ικανοποίηση

Την ικανοποίηση τους από την εκπόνηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων εξέφρασαν όλοι οι φορείς στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν χθες. Τόσο ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ευάγγελος Σπανουδάκης, όσο και ο Αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Νικόλαος Μυρτάκης και ο Διευθυντής Δικτύου Ανατολικής Κρήτης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Γιώργος Επανωμεριτάκης, υποστήριξαν πως γίνεται μια ιδιαίτερα δυναμική αρχή στην άμεση προώθηση της επιχειρηματικότητας για την Κρήτη.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα προγράμματα μεγαλύτερα και κλαδικά που θα σχετίζονται σε πρώτη φάση με την βιοτεχνία και τα τουριστικά καταλύματα.