Σχεδόν σε ποσοστό το 1% του συνόλου των ηλεκτρονικών δηλώσεων αφορούσε ανακριβείς ή εικονικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν παρανόμως, με στόχο οικονομικό ή άλλου είδους όφελος. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, κατά το οικ. έτος 2008, 830.000 φορολογούμενοι πολίτες (580.000 δηλώσεις) επέλεξαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματός τους (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3), κάνοντας χρήση των πλεονεκτημάτων των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά από μεθοδικούς ελέγχους της Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις του υπουργείου και τις Δ.Ο.Υ., αποδείχθηκε ότι περιορισμένο ποσοστό (της τάξης του 1%) του συνόλου των ηλεκτρονικών Δηλώσεων αφορούσε σε ανακριβείς ή εικονικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν παρανόμως, με στόχο οικονομικό ή άλλου είδους όφελος.

Οι δηλώσεις αυτές εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία της εκκαθάρισης, οι κωδικοί πρόσβασης των ατόμων που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα TAXISnet κατά παράβαση των οριζόμενων στις ισχύουσες διατάξεις θα απενεργοποιηθούν, στους δε παραβάτες έχουν ήδη επιβληθεί σχετικά πρόστιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικοί έλεγχοι απέτρεψαν οικονομική ζημία του δημοσίου της τάξης του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ευρώ.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων προάγει ιδιαίτερα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα μας και διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η πρόθεση κακόπιστων ή παράνομων ενεργειών δεν πρέπει να διευκολύνεται από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Για το λόγο αυτό και εν όψει της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας για τις Δηλώσεις Φ.Ε. οικ. έτους 2009, σχεδιάστηκαν και πρόκειται να διενεργούνται αυστηρότατοι έλεγχοι, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια υποβολής, για την αποτροπή κάθε πιθανότητας χρήσης του συστήματος TAXISnet κατά παράνομο τρόπο.