Oι κίνδυνοι από πυρκαγιές είναι αυξημένοι, λόγω των ανέμων του Αυγούστου και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους η νομαρχία ζήτησε από τους δήμους αυξημένη ετοιμότητα.

Ο νομάρχης Ηρακλείου κ. Δημήτρης Σαρρής απέστειλε συγκεκριμένες οδηγίες:

-Στα πλαίσια της εφαρμογής του αντιπυρικού σχεδίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) του νομού πρέπει να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να θέτουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο αντιπυρικό σχέδιο, του οποίου έχουν γίνει αποδέκτες.

-Για την ενημέρωση και κινητοποίηση των αρμοδίων κατά τόπους φορέων και υπευθύνων οργάνων αντιμετωπίσεως των πυρκαγιών εκδίδεται από την Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας, καθημερινά, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για κάθε επόμενη μέρα, ο οποίος κοινοποιείται στους Ο.Τ.Α. εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος (κατηγορία 4 & 5).

-Ανάλογα με την καθοριζόμενη κατηγορία κινδύνου οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να λαμβάνουν και να θέτουν σε εφαρμογή ορισμένα προληπτικά μέτρα αλλά και δράσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο πυρκαγιάς με την εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων και να υποβοηθήσουν το έργο των δυνάμεων καταστολής της Π.Υ.

-Παρά την υποχρέωση και ευθύνη της λήψεως των καθοριζομένων αυτών μέτρων παρατηρούνται περιπτώσεις μη ακριβούς συμμορφώσεως και τηρήσεως των προβλεπόμενων από το σχέδιο μέτρων με αποτέλεσμα.

α. Να μην είναι δυνατή η ανεύρεση των αρμοδίων και υπευθύνων ατόμων των ΟΤΑ οι οποίοι πρέπει να κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς επεμβάσεως του Δήμου για τη λήψη και εφαρμογή των προληπτικών μέτρων ή των κατασταλτικών, σε περίπτωση ανάγκης.

β. Να είναι αδύνατη η έγκαιρη ενημέρωση, παρότρυνση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για την υποβοήθηση του έργου καταστολής.

γ. Να χάνεται πολύτιμος χρόνος αμέσου επεμβάσεως για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και καταστολής της στο αρχικό στάδιο εκδήλωσης της και κατά το οποίο απαιτούνται ελάχιστα μέσα και μικρή προσπάθεια.

δ. Να μην έχουν οργανωθεί ακόμη από τους Ο.Τ.Α. εθελοντικές ομάδες υποβοήθησης για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης που είναι ενδεχόμενο να συμβεί στα διοικητικά όρια του Δήμου ή όμορων Δήμων του νομού.

1) Κατόπιν αυτών κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω:

α. Οι Ο.Τ.Α. δια των αρμοδίων οργάνων, φορέων και υπηρεσιών τους έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη και εφαρμογή των εκάστοτε καθοριζομένων μέτρων (προληπτικών και κατασταλτικών) για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα διοικητικά όρια των Δήμων τους, μέχρι της αφίξεως των δυνάμεων της Π.Υ.

β. Μετά την άφιξη των δυνάμεων καταστολής της Π.Υ., το δυναμικό και τα μέσα καταστολής της πυρκαγιάς των Ο.Τ.Α., τίθενται στην διάθεση της Π.Υ. και υποβοηθούν στο έργο της κατάσβεσης μέχρι πέρατος της αποστολής.

γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων έχουν την υποχρέωση να επέμβουν αμέσως σε περίπτωση πυρκαγιάς κινητοποιώντας τα υφιστάμενα μέσα και τον τοπικό πληθυσμό προκειμένου να περιορίσουν ή και να καταστείλουν την πυρκαγιά στα αρχικά στάδια που απαιτούνται λιγότερα μέσα και μικρότερη προσπάθεια.

δ. Η ενεργός και έγκαιρη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στη λήψη προληπτικών μέτρων αλλά και η υποβοήθηση από το κοινό των ενεργειών των κατασταλτικών δυνάμεων της Π.Υ. σε περίπτωση πυρκαγιάς ή τον περιορισμό στο ελάχιστο των δυσμενών και καταστροφικών αποτελεσμάτων της, εφόσον εκδηλωθεί.

ε. Για την κινητοποίηση και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε δρώμενα που αφορούν και απειλούν την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του, ο ρόλος των τοπικών αρχόντων είναι μοναδικός και καταλυτικός. Ο τρόπος προσέγγισης και ενεργοποίησης του κόσμου αποτελεί για τη Δημοτική αρχή πρόκληση –στοίχημα που μπορεί να κερδισθεί εφόσον ενεργοποιηθεί δυναμικά το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας που προβλέπεται να οργανωθεί σε κάθε Δήμο του Νομού, βάσει των διατάξεων του σχετικού Νόμου (3013/2002)

2) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου με τα διατιθέμενα μέσα και τις Υπηρεσίες της ευρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, για την υποβοήθησή του στην μελέτη, σχεδίαση και λήψη κάθε απαραίτητης δράσης και αναγκαίου μέτρου για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή πυρκαγιών αλλά και την υποβοήθηση του έργου και του ρόλου των Ο.Τ.Α. και της Π.Υ.

Προσοχή στις πυρκαγιές!