Νέα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με τον πολύπαθο δρόμο Ηράκλειο-Μαλάδες-Γέφυρα όπου η Νομαρχία Ηρακλείου προσπαθεί να εκπονήσει καινούργια μελέτη. Οι καθυστερήσεις και ο νέος διαγωνισμός έχουν “κολλήσει” τώρα σε ένσταση που έχει υποβληθεί για την διαδικασία από τη μία εταιρεία που συμμετείχε.

Σήμερα το Νομαρχιακό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την τύχη της ένστασης που έχει καταθέσει ο κ. Στεφανάκης ώστε να προχωρήσει η μελέτη του έργου που τόσο έχει ανάγκη το Ηράκλειο.

Ο κ. Στεφανάκης έχει καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης αποκλεισμού από τον διαγωνισμό καθώς ο φάκελος που χρησιμοποίησε ήταν αυτοκόλλητος “χωρίς να είναι σφραγισμένος με τρόπο δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη”.

Ο κ. Στεφανάκης αναρωτιέται πώς ελέγχθηκε αυτό (ότι δεν μπορεί να αφήσει ίχνη) και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποσφράγισης λόγω της κόλλας θα άφηνε ίχνη.

Πάντως, τόσο η επιτροπή όσο και η αρμόδια αντινομάρχης κ. Δέσποινα Συγγελάκη, εισηγούνται στο σημερινό Νομαρχιακό Συμβούλιο να μην γίνει δεκτή η ένσταση. Συγκεκριμένα τονίζει:

“Σχετικά με την παραπάνω ένσταση του κ. Στεφανάκη Γεώργιου κατά του Πρακτικού Ι της επιτροπής αξιολόγησης της μελέτης “Μελέτη Οδού Ηράκλειο - Μαλάδες - Γέφυρα” σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με την 64/2008 απόφαση του Νομαρχιακού συμβουλίου, όπως διορθώθηκε με την 108/2008 απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε η προκήρυξη ανάθεσης της μελέτης του θέματος

2. Έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2008, ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής, είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα προσφορά 5 διαγωνιζόμενοι.

3. Η επιτροπή αξιολόγησης σε δύο συνεδρίες (23/7/2008 και 2/9/2008) ασχολήθηκε με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και συνέταξε το πρακτικό Ι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προκήρυξης.

4. Σύμφωνα με το πρακτικό Ι. 3 διαγωνιζόμενοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και γίνονται δεκτοί, ενώ δύο διαγωνιζόμενοι αποκλείονται.

5. Κατά του πρακτικού Ι υποβλήθηκε μία ένσταση, από τον εκπρόσωπο του δεύτερου των συμμετεχόντων “ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΞΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡ. GEOENVIRO E.E.”, ενώ ο δεύτερος αποκλειόμενος δεν υπέβαλε ένσταση.

6. Σύμφωνα με την γνώμη της αξιολόγησης, όπως αυτή εκφράζεται στο Πρακτικό Ι “Ο δεύτερος των συμμετεχόντων “ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΞΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡ. GEONVIRO E.E.” έχει χρησιμοποιήσει αυτοκόλλητο φάκελο για την οικονομική προσφορά, χωρίς να είναι σφραγισμένος με τρόπο που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Το παραπάνω αποτελεί αιτία αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3.1 της προκήρυξης”.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 της προκήρυξης, η οποία είναι εγκεκριμένη με υπουργική απόφαση (απόφαση Δ17γ/06/168/Φ.Ν. 439.1/5-12-2007 του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) και άρα υποχρεωτική για τις αναθέτουσες Αρχές (εγκύκλιος 29/10-12-2007: Ο “φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται”.

8. Στην ένστασή του ο εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου υποστηρίζει ότι “Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο Πρακτικό Ι που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό της επιτροπής αξιολόγησης. Πως διαπίστωσε η επιτροπή ότι ο φάκελος μπορεί να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη;” και παραδέχεται ότι ο φάκελος είναι αυτοκόλλητος και κλεισμένος με ειδική κόλλα χωρίς όμως να είναι σφραγισμένος και ισχυρίζεται ότι αν αποσφραγισθεί και επανασφραγισθεί θα αφήσει ίχνη”. Ζητά τον μη αποκλεισμό του από τη συνέχιση του διαγωνισμού, καθώς και τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό στη φάση του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών αν διαπιστωθεί ότι μετά το άνοιγμα ο φάκελος μπορεί να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.

και επειδή

1. Επί των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της προκήρυξης, αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή το Νομαρχιακό Συμβούλιο

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3. παρ. 3.1 της προκήρυξης “Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται”.

Ο τρόπος που επέλεξε ο διαγωνιζόμενος όπως υποστηρίζει ο ίδιος, για το κλείσιμο του φακέλου (με κόλλα) δεν είναι ασφαλής, και δεν υπάρχει κανένα ορατό σημείο σφράγισης όπως συνδετήρες, κολλητική ταινία, βουλοκέρι, σφραγίδα του διαγωνιζόμενου κ.λπ. τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο φάκελος δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.

Εισηγούμαστε

1. Να απορριφθεί η ένσταση του διαγωνιζόμενου “ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΞΕΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡ. GEOENVIRO E.E.”

2. Την συνέχιση της διαδικασίας με τους εναπομείναντες 3 διαγωνιζόμενους”.