Σε ισχύ εξακολουθεί να βρίσκεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) και επιδότησης της μερικής απασχόλησης, ανέργων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Επωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, ηλικίας μέχρι 50 ετών (γεννημένοι από το έτος 1955 και μετά), ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου.

Οι παραπάνω δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει:

• Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

• Να έχει συμπληρωθεί το ατομικό σχέδιο δράσης

• Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω του ΛΑΕΚ καταβάλλοντας για κάθε ημέρα άσκησής τους και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα 15 ευρώ ανά ημέρα μικτά.

Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2458/97 ΦΕΚ 15/Α/97 και του άρθρου 18 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ: 286/Α/29-12-2000).

Συμμετοχή στη β’ φάση του προγράμματος

Οι επιχειρήσεις κατ’ επιλογή τους και κατόπιν αιτήσεως τους εντός 15 ημερών μετά τη λήξη της α’ φάσης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, δύνανται να συμμετάσχουν στη β’ φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει επιδοτούμενη μερική απασχόληση (4 ώρες) του ατόμου που εντάχθηκε στην α’ φάση του προγράμματος.

Η πρόσληψη του ασκούμενου θα πραγματοποιείται εντός του ως άνω δεκαπενθημέρου.

Ποσό και χρονική διάρκεια επιχορήγησης

• Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα απασχόλησης ανέρχεται στα οκτώ (8) ευρώ.

• Το ποσό αυξάνεται στα 10,50 ευρώ ημερησίως στην περίπτωση που η αμοιβή του εργαζομένου είναι προσαυξημένη κατά 25% από την προβλεπομένη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις

• Ο χρόνος επιδότησης της απασχόλησης ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - δέσμευσης

• Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο προϋπάρχον προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης.

• Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη για άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με προγράμματα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά αποχωρήσουν οικειοθελώς ή απολύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

• Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του επιδοτούμενου προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αντικατάσταση του επιδοτούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της β’ φάσης

• Δεν δεσμεύονται επίσης για άτομα που θα προσλάβουν μετά την υπαγωγή στο πρόγραμμα.