Ο κίνδυνος μιας απότομης και σημαντικής διόρθωσης της αγοράς ακινήτων είναι περιορισμένος, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της Εurobank.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην περιοδική έκδοση της διεύθυνσης μελετών της τράπεζας, ο κίνδυνος μιας απότομης και σημαντικής διόρθωσης της αγοράς ακινήτων είναι περιορισμένος για τρεις λόγους:

Πρώτον, διότι οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα δεν αντανακλούν μια κερδοσκοπική φούσκα. Δεύτερον, οι τιμές των ακινήτων επηρεάζονται από τα μακροπρόθεσμα και όχι από τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Ιστορικά, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν αντιδρούν σημαντικά σε μια άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων.

Τρίτον, η πρόθεση πώλησης ακινήτων εκ μέρους των νοικοκυριών ως επενδυτική κίνηση είναι ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς η κατοικία είναι για τα περισσότερα νοικοκυριά το κύριο περιουσιακό τους στοιχείο. Η χαμηλή ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή διαφοροποιεί σημαντικά την αγορά ακινήτων από κερδοσκοπικές αγορές όπως τα χρηματιστήρια.

Οπως επισημαίνεται η πορεία των τιμών των ακινήτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την πορεία των ενοικίων, τα οποία αυξάνουν με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους του πληθωρισμού τα τελευταία 4 χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank, μια αύξηση του ρυθμού μεταβολής των ενοικίων κατά μια ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον πληθωρισμό εξουδετερώνει πλήρως την αρνητική επίδραση μιας αντίστοιχης αύξησης των επιτοκίων στις τιμές των ακινήτων.