Η Εθνική Τράπεζα εκποιεί ένα από τα πιο σημαντικά της κτίρια στο κέντρο του Ηρακλείου! Το τραπεζικό ίδρυμα σε μία προσπάθεια να «ξεφορτωθεί» ακίνητα που την επιβαρύνουν και δεν της αποφέρουν ουσιαστικό όφελος πουλάει το σύνολο σχεδόν των γραφείων στο 5όροφο κτίριο που βρίσκεται στη γωνία Ρούσου Χούρδου και Σμύρνης.

Η Εθνική Τράπεζα, που «κληρονόμησε» το κτίριο αυτό μετά τη συγχώνεύση της με την Κτηματική, διατηρεί μόνο το ισόγειο όπου έχει και το κατάστημά της και όλα τα άλλα τα βγάζει στο «σφυρί»!

Μετά από διαγωνισμό και κλειστές προσφορές θα πωληθούν 53 γραφεία και στους 5 ορόφους τα περισσότερα των οποίων είναι ήδη μισθωμένα-κυρίως σε δικηγόρους και μηχανικούς.

Ο διαγωνισμός ανά γραφείο θα γίνει από τις 15 έως τις 22 Απριλίου και οι ελάχιστες τιμές προσφοράς ξεκινούν από 33.200 ευρώ, για γραφεία των 25 τετραγωνικών. Η πιο υψηλή τιμή καταγράφεται για μεγάλα γραφεία και είναι 171000 ευρώ.

Η Τράπεζα επισημαίνει ότι σε περίπτωση που η αντικειμενική - φορολογητέα αξία των γραφείων προσδιοριστεί, από την αρμόδια ΔΟΥ, σε ποσό μεγαλύτερο από το τίμημα της πώλησης, το τίμημα αυτό θα προσαυξηθεί τόσο όσο να μην υπολείπεται της αντικειμενικής - φορολογητέας αξίας που θα προσδιοριστεί.

Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων γίνεται, κατ’ αρχήν, σε μετρητά. Είναι δυνατόν όμως να γίνει και με:

-Με προθεσμιακό διακανονισμό:

Με την καταβολή μετρητών τουλάχιστον για το 40% του συνολικού τιμήματος πώλησης κάθε ακινήτου και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου μέσα σε έξι (6) χρόνια με ισόποσες ως προς το κεφάλαιο ετήσιες ή εξαμηνιαίες ή τριμηνιαίες ή και μηνιαίες δόσεις. Για το μέρος του τιμήματος που θα εξοφληθεί με δόσεις υπολογίζονται τόκοι επί του εκάστοτε υπολοίπου του πιστούμενου τιμήματος με κυμαινόμενο, μέχρι την αποπληρωμή του, επιτόκιο, αυτό που θα ισχύει στην Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης για τα στεγαστικά δάνεια (σήμερα 5,60%).

- Από το προϊόν δανείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος πώλησης.

Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε μετρητά.