Ουραγός στις δαπάνες για «αναψυχή, πολιτισμό και θρησκεία» είναι η Ελλάδα η οποία δαπανά για τον σκοπό αυτό το 0,7% του ΑΕΠ της. Δαπάνες ύψους περίπου 153 δισ. ευρώ για «αναψυχή, πολιτισμό και θρησκεία» ανέφεραν το 2015 τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., ποσό που αντιστοιχεί στο 1,0% του ΑΕΠ της Ένωσης. Όπως αναφέρεται από την Eurostat, συγκριτικά το ποσό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τη δαπάνη σε άλλους βασικούς τομείς, όπως η «κοινωνική προστασία» (19,2% του ΑΕΠ το 2015), «υγεία» (7,2%), «εκπαίδευση» (4,9%) «άμυνα» (1,4%). Ωστόσο, είναι υψηλότερο από τις δημόσιες δαπάνες για «προστασία του περιβάλλοντος» (0,8%) και «κατοικίες και κοινωνικές υπηρεσίες» (0,6%). Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών για «αναψυχή, πολιτισμό και θρησκεία» καταγράφεται στην Ουγγαρία και το χαμηλότερο στην Ιρλανδία.

Κατά μέσο όρο το 2015, οι δαπάνες για «αναψυχή, πολιτισμό και θρησκεία» ανήλθαν σε 299 ευρώ ανά κάτοικο στην Ε.Ε.