Κάτω και από το «ψυχολογικό» όριο του 2% διαμορφώθηκε το επιτόκιο και κατ' επέκταση το κόστος δανεισμού του Δημοσίου στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 13 εβδομάδων) που διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,95% από 2,33% στην αντίστοιχη δημοπρασία στις 12 Ιουλίου. Το Δημόσιο άντλησε συνολικά 1.137,5 εκατ. ευρώ έναντι 812,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης δημοπρασίας. Η υπερκάλυψη ανήλθε στις 2,17 φορές έναντι 1,85 τον Ιού