Το Αρχαιολογικό Μουσείο και η Κνωσσός είναι μεταξύ των αρχαιολογικών χώ ρων και μουσείων με την μεγαλύτερη επισκέψιμότητα από όπου θα ξεκινήσει η αναβαθμιση των υποδομών ,αποτελώντας πρότυπο μοντέλο για τη μελλοντική εξάπλωση των συστημάτων και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους που ελέγχονται από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ). 

Το Ταμείο που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα αρχίζει να αναδιοργανώνεται και να εκσυγχρονίζεται.

Συγκεκριμένα τη χορήγηση από κοινού με έτερο δωρητή, της πρώτης φάσης του έργου “Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εισιτηρίων και Πρόσβασης (Ticket Management System / e-Ticketing/ Access Control) σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία” ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, στόχος του έργου είναι η καθολική αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του ΤΑΠΑ, καθώς και η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών του προς το κοινό, προς όφελος της χώρας. Το ΤΑΠΑ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αρχαιολογικών πόρων σε ό,τι αφορά τις σταθερές πηγές εσόδων αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία που υπάγονται στο ΤΑΠΑ είναι περισσότερα από 200 και κατανέμονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η πρώτη φάση του έργου καλύπτει τις κεντρικές υποδομές του Ταμείου και τους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα που εκτός από το Μουσείο Ηρακλειου και την Κνωσσό είναι : Ακρόπολη και Κλιτύες, Ολυμπιείο, Κεραμεικός, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Λύκειο Αριστοτέλους και Αρχαία Μεσσήνη.Τι έργα θα γίνουν

Η Εθνική Τράπεζα, σαν ένας από τους δύο δωρητές, ανέλαβε την από κοινού χρηματοδότηση της υλοποίησης συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), συστημάτων e-ticketing και access control στους ανωτέρω αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΙΤ, Σημείων Πώλησης και Access Control, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες υλοποίησης (μελέτη εφαρμογής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμού και εξοπλισμού ΙΤ, εκπαίδευση προσωπικού), καθώς και τη Διαχείριση Έργου και τη Διασφάλιση Ποιότητας. Τα τελικά παραδοτέα θα προσφερθούν στο ΤΑΠΑ ως δωρεά. Τα αναμενόμενα οφέλη όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας είναι:

- Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (e-ticketing): ‘Αμεση πρόσβαση 24 ώρες το που εκτλος εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών εκδοτηρίων και μείωση χρόνου αναμονής για την έκδοση εισιτηρίου, διεύρυνση παροχής εισιτηρίων στη διεθνή τουριστική αγορά, προγραμματισμός επισκεπτών (π.χ. σχολεία), ελαχιστοποίηση χρήσης φυσικού χρήματος στους αρχαιολογικούς χώρους.

- Διαχείριση Εισόδων και Πρόσβασης (Access Control): Εκσυγχρονισμός με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης εισόδου και ελέγχου, έλεγχος και πάταξη παράνομης εισόδου, μείωση χρόνου ελέγχου εισόδου, άμεση ακύρωση του εισιτηρίου. 

- Πωλητήρια: Εκσυγχρονισμός λειτουργίας πωλητηρίου, ενιαία Τιμολογιακή Πολιτική και ενιαία Διαχείριση Εσόδων & Εμπορευμάτων, αξιόπιστη διαχείριση εισπράξεων και προϊόντων πωλητηρίου, βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

- Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP/BI-MIS): Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού, ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων κινήσεων, κάλυψη των απαιτήσεων του ΤΑΠΑ από ένα ενιαίο σύστημα, υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, βελτίωση της αποδοτικότητας, σύγχρονη διοικητική πληροφόρηση, με αποτέλεσμα τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων. Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της χορηγούμενης δωρεάς, υποστήριξε τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της Α’ φάσης. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 12/7/2017 με την ανάθεση του έργου στον Όμιλο Εταιριών ΟΤΕ και το σύνολο της Α’ φάσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018.