Εκστρατεία για τις περιοχές Natura 2000 πραγματοποιεί ήδη από την αρχή του μήνα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Η εκστρατεία στοχεύει στην περιβαλλοντική ενημέρωση του πληθυσμού της Κρήτης που κατοικεί και δραστηριοποιείται εντός των περιοχών NATURA 2000, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού του νησιού για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της πολύτιμης συνεισφοράς των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στην κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η προώθηση εναλλακτικών – περιβαλλοντικά ωφέλιμων – οικονομικών δραστηριοτήτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού, έτσι ώστε να εμπλακεί ενεργά στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Κρήτη.

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται αξιολόγηση των δράσεών του, έτσι ώστε η εκστρατεία ενημέρωσης να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίων στην αρχή του προγράμματος. Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του έργου, διεξάγεται η παρούσα δεύτερη έρευνα της οποίας σκοπός είναι η πραγματοποίηση της ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης των αλλαγών στις στάσεις του πληθυσμού απέναντι στη βιοποικιλότητα και στις περιοχές NATURA 2000, αλλά και της εκτίμησης της επιθυμίας τους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν περιβαλλοντικά ωφέλιμες οικονομικές δραστηριότητες ως απόρροια των δράσεων του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε ποσοστό 50% και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), συνεργάζονται επίσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).