Πάνω από 24,5 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν συνολικά 1198 δικαιούχοι που εντάσσονται στο υπομέτρο 6,1 για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Εκτός από τους δικαιούχους, που θα λάβουν συνολικά 24 εκατομμύρια 611 χιλιάδες ευρώ και δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο άλλο δικαιολογητικό, υπάρχουν και 34 ακόμα εν δυνάμει δικαιούχοι με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 720 χιλιάδων ευρώ για τους οποίους απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Οι σχετικοί πίνακες ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την 141104/10-07-2017 και ΑΔΑ:ΨΕΩΠ7ΛΚ-ΟΗΒ απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης.

Επιπλέον, αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους 451 επιλαχόντες και 83 απορριπτόμενους.

Η Περιφέρεια Κρήτης με σχετικά έγγραφα και επαφές με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διεκδικεί επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 το σύνολο των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης του περιφερειάρχη. Όσοι δικαιούχοι δεν επιθυμούν την ένταξη τους στο υπομέτρο 6.1. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μη ένταξης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr/ - Δράσεις – Πρωτογενής Τομέας- Προγράμματα-Νέοι Γεωργοί).