Του Γιώργου Καλογεράκη*

ΜΕΡΟΣ 12ο

Μεθ’ό κατά διαταγήν του Προέδρου προσήλθεν έτερος μάρτυς όστις ερωτηθείς περί της ταυτότητός του κ. λ. π. απήντησεν ότι ονομάζεται: ΚΡΑΜΣΕΡ ΡΟΥΠΡΕΧΤ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, εγεννήθη εν Αμβούργω και κατοικεί ενταύθα, ετών 54, Μηχανικός, πρώην Γερμανός στρατιώτης και Χριστιανός Καθολικός. Ωρκίσθη επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά τα άρθρα 85 της Σ. Π. Ν. και 121 και 391 Κ. Π. Δικονομίας και εξετασθείς καταθέτει τα εξής : Πλην των όσων εν τη προανακρίσει κατέθεσα, εν συνεχεία καταθέτω και τα εξής:(Η κατάθεσις του μεταφράζεται εκ της Γερμανικής γλώσσης εις την Ελληνική δια διερμηνέων ), οι Μάντακας και Μανουσάκης εδολοφονήθησαν κατόπιν Διαταγής του Γερμανού Λοχαγού Κρότς. Γενικώς δεν επιτρέπεται να φονεύωνται άνθρωποι άνευ διαδικασίας, ο Λοχαγός Κροτς είχεν όμως ειδικήν εντολήν, ασφαλώς ο ανωτέρω Λοχαγός πρέπει να δικασθή και να δώση λόγον δια τας πράξεις του. Ήτο γνωστόν ότι την επομένην της εκτελέσεως των Μάντακα και Μανουσάκη το έμαθεν όλος ο κόσμος. Είχε δοθεί το δικαίωμα εις τον Σούμπερτ να κάμη ό,τι θέλει. Τούτο δε ήτο γνωστόν εις όλους και τον πληθυσμόν και τους Γερμανούς.

Δια τας εκτελέσεις τας οποίας έκαμε ο Σούμπερτ ευθύνεται ο κατηγορούμενος Μπρόγερ, διότι ήτο Διοικητής του Φρουρίου.

Κατ’ ερωτήσεις του Β. Ε. ο μάρτυς απαντά : Ελέχθη στους Γερμανικούς κύκλους ότι επειδή απήχθη ο Στρατηγός Κράιπε εγένοντο περί τις 300 εκτελέσεις Κρητών, συγκεκριμένως δε κατά προτίμησιν εξετελέσθησαν κάτοικοι των χωρίων που διήλθεν ο απαχθείς Στρατηγός Κράιπε. Κατά την γνώμην μου η «Γκεσταπό» ηδύνατο να κάνη εκτελέσεις άνευ διαταγής του Φρουρίου Κρήτης. Αν η «Γκεσταπό» έκαμε κάτι άνευ εγκρίσεως του Φρουρίου, ο Διοικητής Φρουρίου τότε ηδύνατο να αναφερθή εις Ανωτέραν Αρχήν και να ζητήση την αντίκατάστασιν ή τιμωρίαν των υπαιτίων. Κατά την γνώμην μου ένας έντιμος και ευθύς Αξιωματικός δεν ηδύνατο να ανεχθή τέτοια πράγματα. Κάθε πράξις της Γερμανικής Αστυνομίας έπρεπε πρώτον να αναφερθή εις την ανωτέραν της αρχήν. Την δράσιν του Σούμπερτ ήκουον συνήθως από Έλληνας. Η ίδρυσις του Σώματος Σούμπερτ ήτο μυστική ( δηλ. εκρατήθη μυστικό και εις αυτούς ακόμη τους Γερμανούς αξιωματικούς). Οι ανώτεροι Γερμανοί Στρατιώται οι οποίοι είχον ανατραφή με το νέον Γερμανικόν πεύμα ήσαν υπέρ των έργων της καταστροφής. Κατ’ ερωτήσεις του εκ των συνηγόρων Α. Κρυστάλλη ο μάρτυς απαντά : Την απαγωγήν των Εβραίων εκ Κρήτης διέταξε η Γερμανική Στρατιωτική Αστυνομία. Τον Οκτώβριον του 1943 εγώ αυτομόλησα εις τους Άγγλους. Είτα ο μάρτυς εδήλωσεν ότι ουδέν έτερον έχει να προσθέση.

Μεθ’ ό κατ’ εντολήν του Προέδρου ο Γραμματεύς ανέγνω εις τους ενόρκους καταθέσεις των μαρτύρων, 1). Μαρκάκη Γεωργίου του Στυλιανού εκ Δαμάστας, 2). Τσαφαντάκη Θωμά του Δημοσθένους εκ του χωρίου Δούλι Μονοφατσίου και 3). Γεωργίου Ανδρεαδάκη ιερέως εξ Ανωγείων, απάντων κλητευθέντων και μη εμφανισθέντων.

Εν συνεχεία αναγιγνώσκει διαταγήν εκδοθείσα υπό του Στρατηγού Μύλλερ και έχουσα σχέσιν με την καταστροφήν των Ανωγείων.

Εις το σημείον τούτο ο Γραμματεύς κατ’ εντολήν του Προέδρου αναγιγνώσκει εν συνεχεία τας ενόρκους καταθέσεις των μαρτύρων 1) Σφακιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ γεννηθέντος εις Σκλαβελοχώρι Πεδιάδος, και κατοικούντος εις Καρδουλειανά Πεδιάδος, αποστράτου αξιωματικού και Πρόεδρος Κοινότητος Βαρβάρων. 2) Γεωργίας Σαμαράκη του Στυλιανού γεννηθείσης και κατοικούσης εις Καστέλλι Πεδιάδος, επαγγέλματι μοδίστας, ετών 24. 3) Εμμανουήλ Πρινάρη του Γεωργίου γεννηθέντος και κατοικούντος εις Μάραθον Μαλεβυζίου, Προέδρου Κοινότητος. 4) Κοκολάκης Μιχαήλ του Κων/νου εξ Αγίας Βαρβάρας, Αντιπροέδρου Κοινότητος ετών 35. 5) Αθηνάς χήρας Ιωάννου Πρινάρη γεννηθείσης και κατοικούσης εις Μάραθον Μαλεβυζίου, ετών 50, επαγγέλμ. οικιακά. 6) Φραγκουλάκη Νικ. του Ιωάννου εξ Αρμένων Χανίων επαγγέλματος γεωργού. 7) Καπελλάκη Κων/νου του Γεωργίου εκ Πύργου Μονοφατσίου, επαγγέλματος Δικηγόρου και 8) Μίνωος Γωγωνή του Δημητρίου γεννηθέντος και κατοικούντος εις Στύλον Αποκορώνου ετών 61, Προέδρου Κοινότητος. Εν συνεχεία αναγιγνώσκει αποσπάσματα της Εφημερίδος «Κρητικός Κήρυξ» της 18ης Ιουλίου, 15 Σεπτεμβρίου 1943, 6ης Μαΐου 1944, 29ης Απριλίου 1944 και 27ης Μαΐου 1944.

Αι ανωτέρω προκηρύξεις απευθύνονται προς τον Κρητικόν λαόν και είναι υπογεγραμμέναι υπό του Διοικητού του Φρουρίου Στρατηγού Μπρόγερ.

Εις το σημείον τούτο ο Πρόεδρος χάριν αναψυχής διέκοψε την συνεδρίασιν δια την 18ην Νοεμβρίου 1946, ημέραν Δευτέραν και ώραν 4 μ.μ.

Την 18ην Νοεμβρίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 4 μ.μ. επανήλθεν το Δικαστήριον εις δημοσίαν αυτού συνεδρίασιν, παρόντων του τε Βασιλικού Επιτρόπου, του Γραμματέως, των κατηγορουμένων και των συνηγόρων των.

Μεθ’ ό κατά διαταγήν του Προέδρου καλείται έτερος μάρτυς, όστις ερωτηθείς περί της ταυτότητός του κ. λ. π. απήντησεν ότι ονομάζεται : ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εγεννήθη εις Ηράκλειον και κατοικεί ομοίως, Ταγματάρχης εν αποστρατεία, ετών 45, έγγαμος και Χριστιανός Ορθόδοξος. Ωρκίσθη επί του Ιερού Ευαγγελίου κατά τα άρθρα 85 της Σ. Π. Ν και 121 και 391 της Κ. Π. Δικονομίας εξεταζόμενος δε καταθέτει τα εξής:

Πλην των όσων εν τη προανακρίσει κατέθεσα, εν συνεχεία καταθέτω τα εξής:

Κατά το διάστημα της κατοχής ευρισκόμην εις Κρήτην και γνωρίζω ότι οι παρόντες κατηγορούμενοι υπηρέτησαν εις Κρήτην κατά διαφόρους εποχάς και υπό διαφόρους ιδιότητας. Ο Μπρόγερ έπεσε με τους Αλεξιπτωτιστάς του εις το Ανατολικόν τμήμα της πόλεως Ηρακλείου διηύθυνεν δε αυτοπροσώπως τας επιχειρήσεις αυτών εκ του 12ου χιλ. έξωθεν της πόλεως. Εφονεύθησαν τότε αδιακρίτως περί τα 400 γυναικόπαιδα, τα οποία ευρέθησαν κρυμμένα εις σπηλιές, ταύτα γνωρίζω εξ ιδίας αντιλήψεως και πολλών προσώπων που διεσώθησαν. Η λεηλασία της πόλεως διήρκεσεν 16 ημέρας, δηλ. η λεηλασία της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαταγήν του Μωάμεθ διήρκεσεν 4 ημέρας, η τοιαύτη όμως του Ηρακλείου δυστυχώς εκράτησεν 15. Δεν γνωρίζω εάν τα όσα διέπραττον, τα διέπραττον δι’ αντίποινα. Μεταξύ των φονευθέντων είναι και αι οικογένειαι Βογιατζάκηδων, επίσης εφονεύθη και εις εργολάβος οικοδομών. Τους ούτω φονευθέντας αναβιβάζω εις 400. Μεταξύ εκείνων οι οποίοι εχρησιμοποιήθησαν προς προπέτασμα υπό των Γερμανών κατά την κατάληψιν της νήσου ήτο και ο Επιθεωρητής της Αγροτικής Τραπέζης Κρήτης Παπαπολυχρονίου. Ο κατηγορούμενος Μύλλερ ήλθεν εις Κρήτην την 22αν Σεπτεμβρίου 1943. Ο κατηγορούμενος Μπρόγερ διέτελεν από τον Μάιον του 1943, Διοικητής Φρουρίου Κρήτης. Πρώται πράξεις βίας παρουσιάσθησαν τον Ιούλιον 1943, τότε έλαβεν χώρα ένα σαμποτάζ και ο Στρατηγός Μπρόγερ εξέδωκε διαταγήν να εκτελεσθώσι 50 πρόσωπα κατά προτίμησιν δε Εβραίων κατά την εξής σειράν:

20 εις Χανιά, 20 εις Ηράκλειον και 10 εις Ρέθυμνον. Η Διαταγή εκτελέσεως εξεδόθη από τον Διοικητήν του Φρουρίου. Κατά τα γεγονότα της Βιάννου ο μεν Μύλλερ ήτο Διοικητής Μεραρχίας, ο δε Μπρόγερ Διοικητής Φρουρίου, κατά συνέπειαν ευθύνονται και οι δύο. Εις την μάχην της Σύμης ενεπλάκη ολόκληρον το 42ον Σύνταγμα Πεζικού. Η μάχη διήρκησεν από της 12η Σεπτεμβρίου έως της 15ης ιδίου αποτέλεσμα δε ήτο να φονευθούν ή να συλληφθούν περί τους 25 Γερμανούς. Κατέστρεψαν το χωρίο Κρεββατάς, Επάνω Σύμη, Κάτω Σύμη, Βιάννον, Μύθον και άλλαι. Επίσης πλην των χωρίων κατέστρεψαν και ένα Μοναστήρι, και κατέσφαξαν τους 3 καλογήρους. Εις την θέσιν «Λυγιάν» συνέλαβον 4 γυναίκες και τις εξετέλεσαν, η μία εξ αυτών ήτο 8 μηνών έγκυος. Εις Άγιον Βασίλειον υπεχρέωσαν έναν πατέρα να πάρη τα 4 παιδιά του και με αυτά τον εξετέλεσαν. Τα όσα αναφέρω είναι απολύτως εξηκριβωμένα. Εγώ υπήρξα από τον Οκτώβριον 1941 Διοικητής του 11ου Γραφείου αντικατασκοπίας Αξιωματικών Κρήτης, είχον δε εντολήν να εξακριβώνω τι συνέβαινεν στην Νήσον και να δίδω πληροφορίας εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν του Καϊρου. Εκτελέσεις εγένοντο μέχρι Μουρνιών και Μύθου δηλ. εις απόστασιν 5-6 ώρας μακράν του τόπου της συμπλοκής. Όλα τα ανθρώπινα αγαθά διήρπασαν, εθεάθησαν μάλιστα Γερμανοί Στρατιώται να πωλούν προίκες κοριτσιών. Η έκτασης της καταστροφής ήτο τοιαύτη όστις ήτο αδύνατον η ηγεσία του Στρατού να μην εγνώριζε τούτο. Τους εκτελεσθέντας ως εξάγεται εκ του Ταμείου Ηρακλείου που συνταξιοδοτούνται αι οικογένειαί των αναβιβάζονται εις 800. Εις το σημείον υποχωρήσεως των ανταρτών δεν υπήρχε κανένα χωρίον. Τα χωρία που κατέστρεψαν δεν είχον κανέναν αντάρτην. Ο εις εκ των εκτελεσθέντων καλογήρων ήτο, ηλικίας 83 ετών.

Ταυτοχρόνως με τα επεισόδια της Βιάννου ήρχισεν η δράσις του Σούμπερτ, ο οποίος ενεφάνη εις το Ηράκλειον, κατέλυσε εις ένα οίκημα, εκάλεσεν 19 πολίτας να του δίδουν το παρόν καθημερινώς μεταξύ των κληθέντων υπό αυτού ήμην και εγώ. Την 3ην ημέραν μας είπε, δύο τρεις από σας γνωρίζουν την Γερμανικήν γλώσσαν, μας έδειξε μίαν διαταγή από την τσέπην του και μας την ενεχείρησεν να την αναγνώσωμεν, αύτη έχει εκδοθεί από το Φρούριον. Κρήτης και έχει ως εξής:

ΔΙΑΤΑΓΗ

1) Ιδρύεται εν Κρήτη σώμα υπό την επωνυμίαν «Καταδιωκτικόν απόσπασμα Σούμπερτ ».

2) Την Διοίκησιν του Σώματος θα έχη ο Επιλοχίας Σούμπερτ.

3) Τα του οπλισμού, ιματισμού, τροφοδοσίας κ. λ. π. του ανωτέρω Σώματος διέταξα ήδη.

4) Σκοπός του Σώματος τούτου είναι η εμπέδωσις της τάξεως και η πάταξις των κακοποιών Κουμμουνιστών κ.λ.π. της υπαίθρου δι’ ων μέσων ήθελε κρίνει κατάλληλα ο Διοικητής του Σώματος επιλοχίας Σούμπερτ έχων από τούδε όλην την δικαιδοσίαν και ελευθερίαν ενεργείας.

5) Πάντα τα Σώματα και οι Μονάδες δεν έχουν το δικαίωμα να φέρουν ουδέν πρόσκομμα εις την εκτέλεσιν της άνω υπηρεσίας του Σώματος τούτου, τουναντίον είναι υποχρεωμένοι δια της παρούσης να παρέχουν πάντα τα μέσα άτινα τυχόν ήθελον ζητηθή παρά του εν λόγω επιλοχίου.

Ο Διοικητής Φρουρίου Κρήτης - Μπρόγερ

Κατόπιν τούτου, καταθέτει ο μάρτυς: Ο Σούμπερτ περιέτρεχεν ολόκληρον την νήσον και εξετέλει όποιον ήθελε ανεξελέγκτως.

Τα θύματά του ανέρχονται εις 250 περίπου. Μεταξύ των εκτελεσθέντων ήσαν και οι δύο αδελφοί Βασιλάκηδες, ο εις δε μάλιστα εξ αυτών ήτο ανάπηρος αξιωματικός. Ο Μπρόγερ μας εκάλεσεν κάποτε μας ωμίλησεν σχετικώς δια την κατάστασιν της Κρήτης. Όσους Έλληνας εδίκαζον οι Γερμανοί στα Γερμανικά Στρατοδικεία τους διώριζον ούτοι τους συνηγόρους των. Η πληροφορία την οποίαν έχομε είναι ότι η ομάς Σούμπερτ ιδρύθη από τον τότε Διοικητήν του Φρουρίου Κρήτης Στρατηγόν Μπρόγερ. Ο Σούμπερτ έφυγεν από την Κρήτην τον Ιανουάριον 1944 συγκεκριμμένως δε μετά το επεισόδιον των Μεσκλών. Οι αντάρτες μέχρι του 1943 δεν είχον μεγάλην δράσιν. Πρώτη σχεδιασμένη επίθεσις εναντίον των Γερμανών εγένετο εις τα Μεσκλά. Την 26ην-27ην Απριλίου 1944 απήχθη ο Κράιπε, ταυτοχρόνως δε με την απαγωγήν του εχάθη και το αυτοκίνητόν του, πράγμα που εξώθησεν τον Διοικητήν του Φρουρίου να στραφή προς αναζήτησιν του αυτοκινήτου από τον πληθυσμόν, υπονοών ότι το αυτοκίνητον ήτο αδύνατον να εφυγαδεύθη εις Κάιρον. Εκτός των φόνων κατεστράφησαν και περιουσίαι πολλών ανθρώπων, ενθυμούμαι συγκεκριμένως ότι εις χώρον 65 τ. μ. εκλείσθησαν 107 άνθρωποι, ήσαν Βουλευταί, Πρώην Υπουργοί και άλλοι ανώτεροι άνθρωποι της κοινωνίας. Εις το Ηράκλειον απηγόρευον να εργάζωνται εργάτες εις ορισμένα Γερμανικά έργα, τα οποία έκαμαν, ότι έκαμαν μόνοι των. Το μεγάλο δράμα ήτο η χρησιμοποίησις εργατικών χειρών μέσα εις το Αεροδρόμιον. Εις τας φυλακάς Αγυιάς, εκρατούντο άνθρωποι πάσης τάξεως από όλην την Κρήτην. Μετά την 12ην Σεπτεμβρίου 1944 ήρχισε το ξεπούλημα του Γ’ Ράιχ, μία όμως ομάς απέμεινε να μαζέψη τα τηλεφωνικά της καλώδια, αύτη δε ήλθεν εις συμπλοκήν με την ομάδα του Καπετάν Ξυλούρη, αποτέλεσμα της οποίας ήτο να εκτελεσθούν 70. Εξ’αιτίας μιας αφορμής εξετέλεσαν εις Σάρχον 20 άτομα, ωσαύτως εκτελέσεις έγιναν εις Σίσαρχα, εις δε τα Ανώγεια εξετελέσθησαν 118 άτομα, το επίσημον δε και τελευταίον Γερμανικόν ανακοινωθέν, αναφέρει ότι εξετελέσθησαν 588 άτομα, κάτοικοι εξ Ανωγείων. Εφ’ όσον ο αριθμός των όσων έπρεπε να εκτελεσθούν δεν επαρκούσε, εξετέλουν και γυναίκες εις το χωρίον Καμαράκι επί 20 κατοίκων εξετελέσθησαν 15 γυναίκες. Η σύμπτυξις των Γερμανικών Στρατευμάτων εκ Λασηθίου ήρχισεν την 3ην Σεπτεμβρίου 1944. Το ανακοινωθέν του Στρατηγού Μύλλερ περί καταστροφής των Ανωγείων έχω είδει και βεβαιώ την γνησιότητα αυτού και το περιεχόμενόν του. Μετά την 12ην Σεπτεμβρίου 1944 οι Γερμανοί Στρατιώται δεν απέκρυπτον ότι συμπτύσονται. Μετά το επεισόδιον Μεσκλών, το οποίον συνέβη τον Ιανουάριον 1944 εμάζεψαν περί τα 300 άτομα, τα οποία εφόρτωσαν μαζί με τους Εβραίους εις το ατμόπλοιον «Δανάη» και όπως ήκουσα επνίγησαν, δεν ήκουσα όμως εάν ο πνιγμός των έγινε επίτηδες. Κατ’ ερωτήσεις του Β. Ε. ο μάρτυς απαντά: Εις την Εφορίαν Ηρακλείου υπάρχει διαταγή του Φρουρίου Κρήτης, η οποία λέγει ότι ολόκληρος η περιουσία των Εβραίων τίθεται υπό μεσεγγύησιν. Εις μίαν αεροπορικήν επιδρομήν έπεσεν εις Καναδός Ταγματάρχης ο οποίος μας είπεν ότι μία νηοπομπή Γερμανοϊταλική, η οποία επρόκειτο να φύγη είχε επισημανθή από τους Συμμάχους, τότε ημείς παρακαλέσαμεν τους Γερμανούς να μη φύγη αύτη, διότι εγνωρίζομεν ότι εις την νηοπομπήν θα επέβαιναν περί τους 5000 Έλληνες Όμηροι. Οι Γερμανοί εγνώριζον ποία ήτο η δύναμις των ανταρτών, ως και άλλα περισσότερα πράγματα δια τους αντάρτες. Κατά την εποχήν των γεγονότων της Βιάννου, οι αντάρτες δεν υπερέβαινον τους 300 άνδρες. Οι Γερμανοί έδωσαν άδειαν εις την υπό τον Ψαλλιδάκην επιτροπήν να οδεύση επί 11 ημέρας προς όλας τας κατευθύνσεις της Κρήτης, πλην όμως ο Ψαλλιδάκης εζήτησεν από τον Στρατηγόν Διοικητήν να του δοθούν αι κατευθύνσεις προς ας ευρίσκοντο οι αντάρτες…

Οι Γερμανοί είχον δώσει διαταγάς και έλεγον εάν εις ορισμένην περιοχήν γίνεται τίποτα εις βάρος των Γερμανών θα εφαρμοσθούν σκληρά αντίποινα. Εις τας φυλακάς εκρατούντο δύο κατηγορίαι ανθρώπων, οι προς εξέτασιν και οι Όμηροι. Όμήρους εκρατούσαν από τα χωρία Αγία Βαρβάρα, Πρινιά, Άγιοι Δέκα, εκρατούντο δε περί τους 120. Επίσης εκρατούντο από τις Βούτες Ηρακλείου, Χανιά, Ανώγεια, Βιάννον και από άλλας περιοχάς. Τα Ανώγεια έχουν πληθυσμόν περί τους 1.500 άνδρας. Εις τα Ανώγεια έγιναν επιχειρήσεις μεταξύ Γερμανών και ανταρτών και ο «Καπετάν Πετρακογιώργης» απώλεσε 7 άνδρες.

Υπάρχει εις την Εφορίαν Ηρακλείου κατεσχημμένη περιουσία του εκ Χανίων Εβραίων Κοέν. Εάν οι Σύμμαχοι εγνώριζον το περιεχόμενον της νηοπομπής που εβομβάρδισαν 8 μίλια έξω του Ηρακλείου ασφαλώς δεν θα την εβομβάρδιζαν. Κατ’ ερωτήσεις του εκ των συνηγόρων Στ. Ιωαννίδη ο μάρτυς απαντά: Η Σητεία της Κρήτης κατελήφθη από Ιταλικάς δυνάμεις. Οι Γερμανοί κατά την μάχην της Κρήτης ανήρχοντο εις 8.000. Δια τον φόνον των γυναικοπαίδων εις Ηράκλειον αποδίδω την ευθύνην εις τον Στρατηγόν Μπρόγερ διότι ήτο Διοικητής των Αλεξιπτωτιστών. Εις την περιοχήν του Ηρακλείου ο Μπρόγερ δεν εφήρμοσε αντίποινα. Κατ’ ερωτήσεις του εκ των συνηγόρων Γ. Τσίληθρα ο μάρτυς εν συνεχεία απαντά: Όταν ο Γερμανικός Στρατός συνεπτύσετο εις Κρήτην ανήρχετο εις 35.000 χιλ. άνδρας και κατά συνέπειαν δεν είχον κανέναν κίνδυνον από τους αντάρτες, το κυριότερον δε μέσον των Γερμανών ήτο η κατατρομοκράτησις του πληθυσμού της Κρήτης και ουδείς στρατιωτικός λόγος δεν επέβαλλε να γίνουν τα όσα έγιναν. Η διαταγή την οποίαν αναφέρω «περί ιδρύσεως της ομάδος Σούμπερτ», προέρχεται εκ μνήμης, έχω δε λόγους να πιστεύω ότι τα όσα έκανε ο Σούμπερτ ανέφερεν εις τον κατηγορούμενον Μπρόγερ. Εις το σημείον τούτο ο Πρόεδρος χάριν αναψυχής διέκοψε την συνεδρίασιν δια την 19ην Νοεμβρίου 1946 ημέραν Τρίτην και ώραν 4 μ.μ.

* O Γιώργος Καλογεράκης είναι εκπαιδευτικός, ιστορικός και συγγραφέας

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ