Συλλογική σύμβαση εργασίας που βρίσκεται σε ισχύ δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με τυπικό νόμο ξεκαθαρίζει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής και θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάργηση της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας.

Σε έκθεσή της η Επιτροπή σημειώνει πως το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος (υπό τη συνδυασμένη μάλιστα ερμηνεία του με το άρθρο 23 παρ. 1) περιορίζει την παντοδυναμία του νομοθέτη, καθόσον αφορά τη συλλογική αυτονομία και η συλλογική διαπραγμάτευση οφείλει να αναγνωρισθεί ως ο κύριος ρυθμιστικός παράγων των εργασιακών σχέσεων.

Όπως ξεκαθαρίζει η συλλογική αυτονομία υποχωρεί υπέρ της αποκλειστικής πολιτειακής ρύθμισης μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ενώ, εφόσον υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με τυπικό νόμο.

Προσθέτει δε πως εάν εν προκειμένω υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως εάν ενόψει των διαδοχικών μειώσεων παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, αποτελεί ζήτημα το οποίο τελικώς θα κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Ακόμη, η Επιστημονική Υπηρεσία ζητά διευκρινίσεις για το εάν σε υπάλληλο με προϋπηρεσία 28 ετών, ως προς τον οποίο τηρείται η προθεσμία προειδοποίησης, θα οφείλεται αποζημίωση 10 μηνών (12 +8 = 20/2 =10) ή 14 μηνών (12/2 = 6 +8 = 14). Η διευκρίνιση αυτή είναι ζωτική καθώς όπως αναφέρει «η μη καταβολή της πλήρους αποζημιώσεως οδηγεί σε ακυρότητα της καταγγελίας, θα ήταν ίσως σκόπιμο να διευκρινισθεί ποιο ακριβώς τμήμα της αποζημίωσης απομειώνει η τήρηση της προειδοποίησης».