Του Κώστα Μπογδανίδη

«Ζεστό» χρήμα 70 εκατομμυρίων ευρώ ρίχνει επιπλέον το υπουργείο Υποδομών στο φράγμα Αποσελέμη για να ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο που θα δώσει (εν μέρει) λύση στην ύδρευση του Ηρακλείου .

Όπως έχει γράψει ήδη η ‘’Π”σήμερα το πρωί θα γίνει στο υπουργείο η δημοπρασία του έργου και συγκεκριμένα της σήραγγας 3,5 χιλιομέτρων από το Οροπέδιο Λασιθίου προϋπολογισμού 68.880.000 ευρώ …

Το υπουργείο δεν μπόρεσε (ή δεν ήθελε) να πάει σε απευθείας ανάθεση επισημαίνοντας ότι η ανάγκη για διενέργεια νέου διαγωνισμού προέκυψε εξαιτίας των περιβαλλοντικών περιορισμών σε τμήμα των έργων του αρχικού τεχνικού αντικειμένου και συγκεκριμένα στο φαράγγι των Γωνιών.

Για την κατασκευή των έργων η Υπηρεσία είχε τις εξής επιλογές σύμφωνα με το υπουργείο:

- Σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ήδη εγκατεστημένο εργολάβο. Επιλογή που προωθούσε η απελθούσα κυβέρνηση και την οποία για ευνόητους λόγους, τους οποίους κατανοείτε, δεν συνεχίσαμε. Επίσης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αντίθετη με την εκτέλεση του έργου με συμπληρωματική σύμβαση.

- Διενέργεια κλειστού διαγωνισμού με προεπιλογή των συμμετεχόντων.

- Διενέργεια ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού.

Ως καταλληλότερη και διαφανέστερη μέθοδος, επιλέχθηκε η τελευταία επειδή εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων εταιριών που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κι εξήγησε γιατί αναγκάστηκε να κάνει νέα δημοπρασία:

«Ο Ταμιευτήρας Φράγματος Αποσελέμη προβλέπεται βάσει της εγκεκριμένης μελέτης να υδροδοτείται κατά το ήμισυ σχεδόν από τις παροχές του χειμάρρου Αποσελέμη και κατά το υπόλοιπο από τις πλημμυρικές παροχές του Οροπεδίου Λασιθίου. Η διοχέτευση των πλημμυρικών παροχών του Οροπεδίου στον ταμιευτήρα του Φράγματος αρχικά προβλεπόταν να γίνει κατά το μεγαλύτερο μέρος μέσω ανοιχτού αγωγού, και αγωγού σε σήραγγα μήκους 1,5 περίπου χλμ. Το γεγονός όμως ότι μεγάλη περιοχή διέλευσης των αγωγών εντάχθηκε σε προστατευόμενες περιοχές (Natura και Corina), δημιούργησε πρόσθετες απαιτήσεις για τους εργοταξιακούς δρόμους οι οποίες θα οδηγούσαν σε εμπλοκή της κατασκευής. Οι εργασίες στις περιοχές αυτές επιτρέπονταν μόνο για τέσσερεις μήνες το χρόνο ( Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο), κατά συνέπεια θα επιμηκυνόταν σημαντικά ο χρόνος περαίωσης του έργου.

-Οι συνθήκες, λέει το υπουργείο, αυτές επέφεραν την ανάγκη τροποποίησης της αρχικής περιβαλλοντικής μελέτης των έργων ενίσχυσης ταμιευτήρα Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου, με την υπογειοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του αγωγού προσαγωγής των πλημμυρικών παροχών του Οροπεδίου. Έτσι, το μήκος της σήραγγας αυξήθηκε στα 3,5 χλμ και επιπλέον για την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων και για περιβαλλοντικούς λόγους προβλέφθηκε η κατασκευή να γίνει με χρήση ΤΒΜ.Τα… φωτογραφικά

Πάντως μπορεί το υπουργείο απαντώντας στην “Π” ότι ο διαγωνισμός δεν είναι “φωτογραφικός” όμως η συγκεκριμένη διάταξη έβαζε σε…υποψίες:

“Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σε περίπτωση Κ/Ξ ένα τουλάχιστο μέλος αυτής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν οι ίδιοι ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία (2006 έως σήμερα) μια τουλάχιστον σήραγγα με χρήση ΤΒΜ, ελάχιστης διαμέτρου εκσκαφής 4.00μ., με μήκος όχι λιγότερο των 2 χλμ. και επένδυση στεγανή με προκατασκευασμένα στοιχεία, σε ασβεστόλιθο με καρστικά έγκοιλα κατά θέσεις ή να συνεργάζονται αποκλειστικά με εταιρεία που διαθέτει την εμπειρία αυτή και θέτει τα μέσα και τις ικανότητές της στη διάθεση του διαγωνιζόμενου. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο, υπογεγραμμένο από πρόσωπα που δεσμεύουν τις εταιρείες απέναντι και σε δημόσιους φορείς.

Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται: α) Με αντίστοιχο πιστοποιητικό - βεβαίωση καλής εκτέλεσης του φορέα κατασκευής από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία και επιπλέον θα αναφέρονται η συμβατική και τελική αξία του έργου σε ευρώ, ο χρόνος εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών εκσκαφής και επένδυσης στα απαιτούμενα ως άνω μήκη, τη διάμετρο εκσκαφής, το μήκος, το είδος της επένδυσης, το είδος των πετρωμάτων στο οποίο έγινε η διάνοιξη της σήραγγας, ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. β) Με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για τα στοιχεία, τη διεύθυνση και αρμόδιο επικοινωνίας του πελάτη, για λογαριασμό του οποίου έγινε το ανωτέρω έργο”.

«Η προσθήκη ειδικού όρου είναι η ενδεδειγμένη και έγινε με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία δηλαδή έγκριση από το κεντρικό συμβούλιο Δημοσίων Έργων και εφαρμόζεται σε έργα που παρουσιάζουν ανάλογες ειδικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους .

Αντίθετα η διακήρυξη δεν περιορίζει τον αριθμό των εταιρειών που μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης δάνειας εμπειρίας από τους συμμετέχοντες, γεγονός που σημαίνει ότι και χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία, κάποια εταιρεία μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό εάν συστήσει κοινοπραξία με άλλη από Ελλάδα ή το εξωτερικό που διαθέτει τα ζητούμενα προσόντα.

Η Υπηρεσία ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου και προχώρησε σε αυτή μετά την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την προσθήκη ειδικού όρου στην διακήρυξη».