Η χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα από το τραπεζικό σύστημα αναμένεται σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών και κεντρικής τράπεζας να παρουσιάσει αρνητικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής και αρνητικές ροές προς όλους τους επιμέρους τομείς κατά τη διάρκεια του 2011.

Ειδικότερα, όπως εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία της ετήσια έκθεση, η προοπτική αυτή βασίζεται στη μείωση του ΑΕΠ το 2010 και την αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρησή του το 2011, ενώ παρόμοιες εξελίξεις έχουν ήδη καταγραφεί ένα έτος νωρίτερα στη χρηματοδότηση σε άλλες χώρες και στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, ο οικονομικός κύκλος της οποίας βρίσκεται πλέον σε ανοδική φάση. Ακόμη, παραμένουν και εφέτος οι περιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξωτερική χρηματοδότηση των τραπεζών.

Οι παράγοντες αυτοί και η προοπτική της σταδιακής άρσης των μη συμβατικών μέτρων στήριξης της ΕΚΤ δημιουργούν την ανάγκη για μεσοπρόθεσμη απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή σταδιακό περιορισμό του μεγέθους του ενεργητικού του, ενδεχομένως και μέσω της μείωσης των απαιτήσεών του έναντι του ιδιωτικού τομέα. Εν όψει αυτής της αναγκαιότητας, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο λόγος του χρέους του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ, γεγονός που ενδεχομένως συνεπάγεται συγκριτικά μικρότερα περιθώρια προς τα κάτω προσαρμογής της δανειακής επιβάρυνσης του ιδιωτικού τομέα όταν παρέλθει η περίοδος της οικονομικής ύφεσης.