Επιδότηση για την εγκατάλειψη των σκαφών τους μπορούν να λάβουν οι επαγγελματίες αλιείς. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, χορηγείται οικονομική ενίσχυση (δημοσία δαπάνη και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο αλιείας) σε πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την διάλυση των αλιευτικών τους σκαφών ή για την αλλαγή χρήσης τους για μη αλιευτικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά η μέγιστη οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στην περίπτωση της διάλυσης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, υπολογίζεται για την 1η κλάση χωρητικότητας 0<10 GT σε 11.000 ευρώ / GT + 2.000 ευρώ και μειώνεται αναλογικά ανάλογα με την ηλικία 1,5% / έτος για ηλικίες σκαφών από 15 – 29 ετών. Για σκάφη >29 ετών η μείωση αντιστοιχεί στο 22,5% της αρχικής αξίας. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του αλιευτικού σκάφους για μη αλιευτικές δραστηριότητες, οι ενισχύσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τα ποσά της διάλυσης, μειωμένα κατά 70%. Για τις βιντζότρατες, τα ανωτέρω ποσά είναι αυξημένα κατά 40% για το 2011, 20% για το 2012 και χωρίς καμία αύξηση από το 2013.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι»

1) Ηλικία του σκάφους άνω των 10 ετών (από την ημερομηνία έναρξης πλοών μέχρι την ημερομηνία της αίτησης απόσυρσης) για σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 7 μέτρων.

Για τα υπόλοιπα σκάφη η ηλικία τους θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών.

2) Το σκάφος θα πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό αλιευτική δραστηριότητα (τουλάχιστον 75 ημέρες εργασίας για κάθε μια από τις δύο δωδεκάμηνες περιόδους που προηγούνται της αίτησης απόσυρσης).

3) Ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να είναι νόμιμος ιδιοκτήτης του σκάφους τουλάχιστον για ένα έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

- Στην υπηρεσία αλιείας, στα τηλέφωνα 2810 221740 & 2810 284347 (αρμόδιοι κ. Βάλλα Ελένη / κ. Μπιγιάκης Σταύρος).

- Στην Ε.Υ. ΕΦ.Δ. Ε.Π.ΑΛ. στο τηλέφωνο 2105218104.

- Στην ιστοσελίδα www.alieia.gr