Διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια στις μετατάξεις ζητά ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Ηράκλειο Ανθρώπινη Πόλη” κ.Καμπιτάκης. Σε επιστολή του στο δήμαρχο και τον πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναφέρει:

«Με αφορμή τις μετατάξεις υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Ηρακλείου, η Γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης “ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Ανθρώπινη Πόλη” αφού συναντήθηκε με δημότες-υπαλλήλους που μετατάσσονται, σας επισημαίνει τα παρακάτω:

Ο νόμος 3852/2010 για τη “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” προβλέπει δύο φάσεις μετατάξεων. Την εθελούσια από πλευράς υπαλλήλου και την αναγκαστική. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι “ …..εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, οι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια, κατ’ αντιστοιχία, υπηρεσιακή μονάδα και σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικών θέσεων, ανά υπηρεσιακή μονάδα, όσοι υπάλληλοι υπηρετούσαν την 1.1.2010 στις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες, μετατάσσονται αυτοδικαίως, στον αντίστοιχο δήμο της έδρας του νομού. Η ανωτέρω μετάταξη συντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 1.1.2011”.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι οι συντελεσθείσες αναγκαστικές μετατάξεις εδράζονται στην ανάγκη εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, που απονέμονται στο Δήμο Ηρακλείου, από τους υπαλλήλους που τις υπηρετούσαν στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Δεν νοείται λοιπόν “διαχείριση” των μεταταχθέντων υπαλλήλων, στη νέα τους θέση, πέραν της παραπάνω ανάγκης. Αντίθετα επιβάλλεται να αξιοποιηθούν στο έπακρο η γνώση, η συνέπεια και η πολυετής εμπειρία των ανθρώπων στην άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων και του αντικειμένου τους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ως Δημοτική Κίνηση, σας καλούμε να λειτουργήσετε αξιοκρατικά και με διαφανή κριτήρια και να μην υποκύψετε ή υπηρετήσετε οποιεσδήποτε προσωπικές φιλοδοξίες, ατομικούς ετσιθελισμούς, ρουσφετολογικές διαδικασίες και πελατειακές σχέσεις, από οπουδήποτε και αν προέρχονται».