Νέοι κανόνες που συντομεύουν τη διάρκεια, αλλά ενισχύουν την ποιότητα για την χορήγηση επαγγελματικής άδειας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, προτίθεται να θέσει σε ισχύ η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Η αρμοδιότητα για την εποπτεία του επαγγέλματος μεταφέρθηκε από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) στην ΕΛΤΕ με την ενσωμάτωση της 8ης κοινοτικής οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με το Ν.3693/2008, χωρίς όμως να προβλέπεται ρητά τι θα συνέβαινε με τους 4.500 υποψήφιους ορκωτούς ελεγκτές (ασκούμενους, δόκιμους, επίκουρους) που είχαν ξεκινήσει με το προηγούμενο καθεστώς.

Μέχρι και τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου, για τη χορήγηση της άδειας του ορκωτού ελεγκτή, εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων, ίσχυε το καθεστώς της επταετούς πρακτικής άσκησης (2 έτη στην βαθμίδα του ασκούμενου, 2 έτη στην βαθμίδα του δόκιμου και 3 έτη στην βαθμίδα του επίκουρου), βεβαίωση για συμμετοχή σε ελέγχους το ελάχιστο 1.000 ώρες ετησίως.

Ο νέος νόμος παρέχει την δυνατότητα συντόμευσης της παραπάνω διαδικασίας στα 3 χρόνια (για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) και 6 χρόνια για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.