Νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρονομεριστική μίσθωση στον τουρισμό, θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη από τον Φεβρουάριο του 2011, με στόχο την προστασία των καταναλωτών σε ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης.

Η οδηγία εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών και προβλέπει, μεταξύ άλλων ρυθμίσεις, που αφορούν:

Την ενημέρωση του καταναλωτή: Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται πλήρως από τον έμπορο, πριν δεσμευτεί από οποιαδήποτε σύμβαση η προσφορά με τυποποιημένα έντυπα, τα οποία περιλαμβάνονται σε παραρτήματα της Οδηγίας.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης: Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους καταναλωτές να κατανοήσουν, πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν με βάση τη σύμβαση, τους δίδονται περιθώρια δέκα τεσσάρων ημερολογιακών ημερών για υπαναχώρηση από τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, μεταπώλησης, η ανταλλαγής χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς επιβάρυνση. Σήμερα, η διάρκεια της περιόδου αυτής διαφέρει από χώρα σε χώρα στην ΕΕ, και με τη νέα οδηγία, η διάρκεια της προθεσμίας, οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εναρμονίζονται.

Την προκαταβολή: Για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών αποσαφηνίζεται στην οδηγία η απαγόρευση κάθε προκαταβολής. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι σε σχέση με τις συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών και ανταλλαγής τα κράτη μέλη φροντίζουν, ώστε να απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, κατάθεση εγγύησης, κράτηση ποσού από λογαριασμό, ρητή αναγνώριση χρέους, η οποιοδήποτε άλλο τίμημα από τον καταναλωτή προς τον έμπορο η άλλον τρίτο, πρίν από τη λήξη της περιόδου, εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τις ειδικές διατάξεις για τις συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών: Στην οδηγία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για τις συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με κλιμακωτό πρόγραμμα πληρωμής.

Τις κυρώσεις: Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις, στη περίπτωση που ο έμπορος δε συμμορφώνεται με τις εθνικές διατάξεις, που θεσπίζονται μέ βάση την οδηγία. Σημειώνεται, ότι για τους σκοπούς της Οδηγίας, σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης νοείται η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, με την οποία ο καταναλωτής αποκτά έναντι τιμήματος δικαίωμα χρήσης ενός η περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση, για περισσότερες από μιας περιόδους χρήσης. Επίσης, σύμβαση μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών νοείται η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους, με την οποία ο καταναλωτής, έναντι τιμήματος αποκτά, κυρίως το δικαίωμα επιλογής εκπτώσεων, η άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με το κατάλυμα, μεμονωμένων, η μαζί με ταξίδι η άλλες υπηρεσίες.