Από την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου το ΙΚΑ θα δέχεται αιτήσεις των δικαιούχων για την παροχή προσωρινής σύνταξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση και το Ίδρυμα θα τους ενημερώνει γραπτώς για το ποσό της προσωρινής σύνταξης.