Τα αποτελέσματα έρευνας με θέμα: “Ο δικτυακός τόπος της ελληνικής επιχείρησης σήμερα: Εργαλείο επικοινωνίας ή απλώς ένα μέσο διαφημιστικής προβολής;” παρουσίασε το Εργαστήριο Πολυμέσων και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής την καθηγήτρια Μαρία Κωνσταντοπούλου και υπεύθυνο σχεδιασμού τον Ανδρέα Ευαγγελάτο.

Η αξιολόγηση των αιτιών που οδηγούν στην δημιουργία ενος δικτυακού τόπου (web site) από τις επιχειρήσεις, έδειξε ότι σημαντικότερη αιτία είναι η ανανεωμένη θετική επίδραση στην εικόνα της επιχείρησης. Καθοριστική επίδραση επίσης έχουν η εκρηκτική διάδοση του Ιντερνετ και η ακολοθούμενη στρατηγική από την επιχείρηση. Τέλος, επίδραση έχουν και η πρωτοβουλία στελεχών από τις επιχειρήσεις του δείγματος, είναι όμως λιγότερο σημαντική σαν αιτία από τις προηγούμενες.

Οι αντιλαμβανόμενες από τις επιχειρήσεις αιτίες δημιουργίας ενος δικτυακού τόπου, ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες κατά σειρά σημαντικότητητας είναι: Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης - Στρατηγική της επιχείρησης - Επιρροπή ατόμου - Πίεση από την αγορά - Μείωση του κόστους διαχείρισης.

Στις απαντήσεις των εταιριών του δείγματος ανιχνεύθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις οφειλόμενες στον τομέα δραστηριοποίησής τους και στο επίπεδο ανάπτυξης των επιχειρησιακών τους λειτουργιών. Συγκεκριμένα:

- Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τη δημιουργία ενος δικτυακού τόπου ως στρατηγική επιλογή της επιχείρησής τους σε μικρότερο βαθμό από τις εμπορικές και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

- Ομοίως, οι επιχειρήσεις που θεωρούν ότι έχουν λιγότερο αναπτυγμένες τις λειτουργίες τους (κυρίως εκπαίδευση και επικοινωνία), αντιμετωπίζουν τη δημιουργία ενος δικτυακού τόπου ως στρατηγική επιλογή της επιχείρησής τους σε μικρότερο βαθμό από τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι τις έχουν περισσότερο ανεπτυγμένες.

- Οι εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους την εκρηκτική διάδοση του Ιντερνετ για την δημιουργία δικτυακού τόπου, σε σχέση με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, στις εμπορικές επιχειρήσεις, επηρεάζει περισσότερο τη δημιουργία ενος δικτυακού τόπου πρόσωπο εκτος της επιχείρησης σε σχέση με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών, χωρίς όμως αυτός ο λόγος ν’ αποτελεί σημαντική αιτία για την δημιουργία ενος δικτυακού τόπου.

Τα αντιλαμβανόμενα από τις επιχειρήσεις αποτελέσματα της δημιουργίας ενος δικτυακού τόπου, ομαδοποιούνται σε πέντε παράγοντες, οι οποίοι κατά σειρά σημαντικότητας είναι: Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης - Επικοινωνία έσω της επιχείρησης - Επικοινωνία έξω της επιχείρησης - Επικοινωνία με πελάτες της επιχείρησης - Επίδραση στο κόστος διαχείρισης της επιχείρησης.

Τα αντιλαμβανόμενα από τις επιχειρήσεις ως σημαντικά αποτελέσματα από τη λειτουργία ενος δικτυακού τόπου, αναδεικνύουν τους τέσσερις από τους πέντε ανωτέρω παράγοντες, ξεχωρίζοντας με έμφαση ως σημαντικότερο τον πρώτο απ’ αυτούς, την βελτίωση της εικόνας. Συγκεκριμένα:

- Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης είναι το πρώτο και σημαντικότερο αποτέλεσμα της δημιουργίας ενος δικτυακού τόπου.

- Ακολουθούν σαν αιτίες η βοήθεια στο μάρκετινγκ, στις δημόσιες σχέσεις, η βελτίωση της εικόνας των προϊόντων, η προσέλκυση νέων πελατών και η ενίσχυση δαφημιστικών εκστρατειών.

Ολες όμως οι ανωτέρω αιτίες γίνονται αντιληπτές ως προσπάθειες ενίσχυσης της εικόνας της επιχείρησης. Επίσης, ως σημαντικά αποτελέσματα θεωρούνται: Η ενίσχυση του ρόλου της πληροφορικής στην επιχείρηση, η απευθείας επικοινωνία με πελάτες, η συμβολή στην αύξηση πωλήσεων, η πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, η εύρεση νέων προμηθευτών και η εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών.