Εκπαιδευτικοί καλούνται να συμμετάσχουν σε επιτροπές επιμόρφωσης που θα συγκροτηθούν από το υπουργείο Παιδείας σε όλους τους νομούς της χώρας.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Συγκεκριμένα καλούνται διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03,Π304 και ΠΕ60/ΠΕ70 να υποβάλουν αιτήσεις – δηλώσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Επιμόρφωσης που θα συγκροτηθούν σε κάθε νομό της χώρας στο πλαίσιο του Πράξης ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση & αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία”.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΕΥΕ/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.) υλοποιεί:

Α) Προγράμματα επιμόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την επιμόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε α )στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και β) στο Πλαίσιο της Πράξης ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II και αφορούσαν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, κατανεμημένες σε δύο τρίωρες επιμορφωτικές περιόδους ανά εβδομάδα (συνολικά περίπου 16 εβδομάδες), σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξαχθούν τη σχολική χρονιά 2007 - 2008 σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα και θα είναι οργανωμένα κατά το πρότυπο των επιμορφωτικών προγραμμάτων Α΄ Επιπέδου. Συνοπτικά, τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου περιλαμβάνουν:

- Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ.

- Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.

- Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης στα ΚΣΕ θα ακολουθήσει ενιαία διαδικασία πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) της Πράξης.

Β) Προγράμματα εκπαίδευσης 400 επιμορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 400 μόνιμων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Εκπαίδευσης Επιμορφωτών είναι 350 ώρες, κατανεμημένες σε πέντε πεντάωρες επιμορφωτικές περιόδους ανά εβδομάδα (συνολικά περίπου 14 εβδομάδες). Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών θα διεξαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008 σε επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα.

Οι Ε.Ε. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης, της ενημέρωσης και του συντονισμού των διαδικασιών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης τους.

Συγκεκριμένα:

α) αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και για τις διαδικασίες πιστοποίησης,

β) επεξεργάζονται αιτήσεις και υλοποιούν τις διαδικασίες κατανομής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης,

γ) παρέχουν υλικό και στήριξη στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς,

δ) παρακολουθούν, συντονίζουν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ και συντάσσουν αναφορές των πεπραγμένων των Ε.Ε. στο τέλος κάθε επιμορφωτικής περιόδου,

ε) παρακολουθούν και συντονίζουν τις διαδικασίες πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις),

στ) παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις αιτήσεις των υποψηφίων ΚΣΕ

ζ) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στην περιοχή ευθύνης τους και ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης

η) παραλαμβάνουν και διανέμουν το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα προγράμματα επιμόρφωσης

θ) τηρούν οικονομικούς φακέλους (σε σχέση με τις αμοιβές επιμορφωτών, βοηθών επιμορφωτών, μελών των επιτροπών επιμόρφωσης και των καταχωριστών στοιχείων)

ι) φροντίζουν για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου με στοιχεία από την υλοποίηση της επιμόρφωσης

ια) συγκεντρώνουν και ταξινομούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το έργο του καταχωριστή στοιχείων και εισηγούνται σχετικά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΕΥΕ

Όσοι ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες δηλώσεις δε θα γίνουν αποδεκτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων(ΕΥΕ) Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων να επιλεγούν ως συντονιστές των Επιτροπών Επιμόρφωσης είναι:

α)Να είναι Διευθυντές Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενοι Γραφείων Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

β) Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II ή να έχουν εγγραφεί σε σχετικό πρόγραμμα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ημερομηνία της οριστικής επιλογής των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου ως συντονιστή, αποτελούν:

α) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία

γ) Η εμπειρία ως επιμορφωτής/τρια σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

δ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, προγράμματα εφαρμογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.)

Β1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων να επιλεγούν ως μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης είναι:

α)Να είναι μόνιμοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03,Π304 και ΠΕ60/ΠΕ70.

β) Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II ή να έχουν εγγραφεί σε σχετικό πρόγραμμα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ημερομηνία της οριστικής επιλογής των μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης.

Β2. Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου ως μέλους, αποτελούν:

α) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία

γ) Η εμπειρία ως επιμορφωτής/τρια σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

δ) Η εμπειρία σε θέματα συντονισμού, οργάνωσης και διοίκησης

ε) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράμματα, μελέτες, προγράμματα εφαρμογής, συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.)

Τα μέλη της Επιτροπής Επιμόρφωσης δεν μπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα σε Επιτροπές Επιμόρφωσης αντίστοιχων λοιπών Πράξεων.

Ο Συντονιστής και τα μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης θα εργάζονται συμπληρωματικά, για το λόγο αυτό δεν είναι αναγκαίο κάθε μέλος της επιτροπής να πληροί όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι όσοι θα επιλεγούν δε θα αποσπαστούν για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές, και θα εργάζονται πέραν του συμβατικού τους ωραρίου και καθηκόντων και ο χρόνος εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή απασχόληση. Η εργασία θα είναι αμειβόμενη και το ύψος της σχετικής αμοιβής θα καθοριστεί με Κοινή υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Όλα τα έξοδα λειτουργίας των επιτροπών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Πράξης.

Στις Επιτροπές θα προσφέρεται κάθε δυνατή διευκόλυνση, όπως προσωπικό για καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων στον υπολογιστή, και θα διατεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ .

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται από 27- 8 -2007 έως 14 – 9 -2007 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_b.