Η υπερχρέωση αναδεικνύεται σε υπαρκτό και αυξανόμενο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τον δανειολήπτη και την οικογένειά του, σύμφωνα με την Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), που συνήλθε χθες προκειμένου να εκφράσει γνώμη επί της πρότασης νόμου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣOΚ με θέμα «Προστασία των καταναλωτών στις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις».

Η νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ απερρίφθη από την πλειοψηφία της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής .

Η ΟΚΕ επισήμανε ότι η χώρα μας, αν και δεν ανήκει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τον υψηλότερο δανεισμό, εμφανίζει αναλογικά τους περισσότερους υπερχρεωμένους καταναλωτές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα έχουν δανειστεί δυσανάλογα με τις δυνατότητές τους. Για την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, έκρινε ότι κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, καθώς θίγει επίκαιρα ζητήματα με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.

Θετική η ΟΚΕ έκρινε και την κατεύθυνση των ειδικότερων στόχων που επιδιώκονται με την Πρόταση Νόμου, όπως η ενίσχυση της διαφάνειας στη χορήγηση δανείων, η βελτίωση των μέσων δικαστικής προστασίας και η θέσπιση αρχών λειτουργίας των οργάνων που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στις καταναλωτικές διαφορές.

Αναφερόμενη στη λεγόμενη αρχή του «υπεύθυνου δανεισμού», η ΟΚΕ στη γνωμοδότησή της θεωρεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την ικανότητα των δανειοληπτών να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους από τα δάνεια που αναλαμβάνουν και, παράλληλα, να ενημερώνουν πλήρως τους ενδιαφερόμενους για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά.

Από την άλλη πλευρά, η ΟΚΕ τονίζει ότι και ο καταναλωτής οφείλει να είναι προσεκτικός στη λήψη της πίστωσης, να την αξιοποιεί παραγωγικά και να είναι αυτή ανάλογη του εισοδήματος του. Οι παρεμβάσεις της Πολιτείας, σύμφωνα με την ΟΚΕ, θα πρέπει να στοχεύουν στη λειτουργία του ανταγωνισμού προς όφελος του συνόλου των καταναλωτών, ιδιαίτερη, ωστόσο, μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για τις αδύναμες κατηγορίες του πληθυσμού, που υπό το βάρος των πιεστικών τους αναγκών είναι ευάλωτες να αποδεχθούν να πληρώνουν την πίστωση σε υψηλά επίπεδα, δυσανάλογα των δυνατοτήτων τους.